Przetargi.pl
Mocowanie stałych punktów asekuracyjnych na dachu budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa

Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 01480 Warszawa, ul. Kartezjusza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 6838281, 6838283 , fax. 226 838 224
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kartezjusza 2
  01480 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 6838281, 6838283, fax. 226 838 224
  REGON: 1328251100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plwat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mocowanie stałych punktów asekuracyjnych na dachu budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie „Mocowania stałych punktów asekuracyjnych na dachu budynku Przychodni Lekarskiej WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa”. 2. Obiekt usytuowany jest na działce o nr ew. 7/6 obręb 6-10-04 oraz zakwalifikowany jest w PKOB pod numerem 1264 - budynki szpitali i zakładów opieki medycznej. 3. Właściciel budynku dysponuje oryginalną dokumentacją projektową. 4. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: Zał. Nr 1 – Rzut powierzchni dachu, Zał. Nr 2 – Projekt budowlany, Zał. Nr 3 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru, Zał. Nr 4 - Przedmiar robót w formacie PDF i ATH, zwanymi dalej łącznie „Przedmiotem umowy” i/lub „Robotami”. 5. W terminie do 3 dni, po podpisaniu umowy, wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik robót budowlanych przekaże Zamawiającemu harmonogram wykonywanych robót z rozpisaniem zadań na okresy 1 tygodniowe. 6. W harmonogramie kolejność prac musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru reprezentującego Zamawiającego. 7. W trakcie realizacji robót każda propozycja zmiany harmonogramu będzie wymagała uzasadnienia Wykonawcy, a następnie akceptacji Inspektora Nadzoru. 8. Roboty budowlane będą prowadzone na podstawie złożonego przez Wykonawcę do przetargu: kosztorysu ofertowego, sporządzonego na podstawie projektu budowlanego, przedmiaru robót, oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załączonych do SIWZ w Zał. Nr 2-4. 9. Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia na własny koszt wszelkich danych w przedmiarach i wykonania innych niezbędnych pomiarów technicznych. 10. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych, materiały muszą spełniać rygory opisane w przedmiarach i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 11. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ustala wynagrodzenie kosztorysowe. 12. W trakcie prowadzenia robót, budynek Przychodni będzie czynny, otwarty dla osób trzecich i planowane roboty nie mogą wpłynąć na ograniczenie działalności leczniczej i administracyjnej Zamawiającego. 14. Po przejęciu terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim podczas i w związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym realizacji Przedmiotu umowy. 15. Na Wykonawcy, w czasie od przyjęcia terenu robót przez Wykonawcę do przekazania Zamawiającemu, spoczywają koszty i odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót, przed dostępem osób nieupoważnionych, dozór swojego mienia na terenie robót oraz przestrzeganie przepisów w zakresie bhp i ppoż. 16. Wykonawca może zlecić wykonanie części robót budowlanych, dostaw lub usług Podwykonawcom na podstawie art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych i opisanych w § 2 projektu umowy Zał. Nr 10. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców. 17. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część lub części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie konkretnej części zamówienia, którą będzie wykonywał/li Podwykonawca/y z podaniem nazw i danych kontaktowych Podwykonawcy/ów, a jeżeli powierzenie części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie lub oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1 oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Podwykonawcy/Podwykonawców, 18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub wykonać daną część zamówienia samodzielnie. 19. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 20. Wykonawca odpowiada za należyte wykonanie zamówienia w całości. 21. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność, że zatrudnieni w odpowiedniej liczbie do zakresu Robót, pracownicy i osoby realizujące w imieniu i na rzecz Wykonawcy Roboty: a) posiadają kwalifikacje niezbędne do zrealizowania Robót; b) posiadają aktualne przeszkolenia w zakresie bhp i p.poż., c) posiadają aktualne badania lekarskie; d) będą wyposażeni w ubrania robocze i kaski ochronne, zgodnie z wymaganiami bhp i kamizelki odblaskowe z nazwą Wykonawcy. 22. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia w PL WAT SP ZOZ: roboty rozbiórkowe, roboty montażowe. 23. Sposób dokumentowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione w ust. 22, określają przepisy § 5 ust. 5 projektu umowy Zał. Nr 10. 24. Sankcje z tytułu braku zatrudnienia wyżej wymienionych osób określają przepisy § 5 ust. 6 i § 13 ust. 1 pkt. 8 projektu umowy. Postanowienia § 5 ust. 6 i § 13 ust. 1 pkt. 8 projektu umowy stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy. 25. W trakcie realizacji zamówienia, na żądanie Zamawiającego, w terminie do 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się udokumentować zatrudnienie na umowę o pracę osób, wykonujących czynności podane w ust. 22. 26. Wykonawca ponosi koszty poboru wody i energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu umowy w miesięcznej ryczałtowej wysokości 250,00 zł. 27. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje sobie zaplecze budowy do magazynowania materiałów do remontu. 28. Zamawiający, zaprasza, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na nr 22 4193 222 (Inspektor nadzoru P. Tadeusz Lusawa) na spotkanie informacyjne Wykonawców zainteresowanych udziałem w przetargu, w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Lekarska WAT SP ZOZ ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa, w pok. Nr 116, w dniach 18-21 września 2018 r. w godzinach 08:00 – 13:00, w celu zapoznania uczestników z zakresem robót oraz udzielenia ew. informacji niezbędnych do przygotowania oferty oraz należytej realizacji zamówienia. 29. Jeżeli w projekcie budowlanym, przedmiarach lub STWiO użyto nazw handlowych lub powołano się na producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne, a Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowane przez Niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 30. Warunki współpracy Stron opisano szczegółowo w projekcie umowy w Zał. Nr 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego 35 1130 1017 0020 1460 0520 0006; 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem terminu do złożenia ofert nastąpi uznanie na rachunku Zamawiającego (jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu), a dowód wniesienia wadium zostanie załączony do oferty. 7. Wadium wnoszone w formie innej, niż pieniężna musi spełniać następujące wymagania: a) musi odpowiadać co do wartości wysokości wadium określonej w specyfikacji; b) musi odpowiadać co do terminu ważności, terminowi związania ofertą określonemu w specyfikacji; c) musi zawierać w swojej treści wszystkie wymagane ustawą Prawo Zamówień Publicznych okoliczności, o których mowa zarówno w art. 46 ust. 4a, jak i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, w których gwarant (poręczyciel) wypłaci kwotę wadium, Zamawiającemu wraz z klauzulą stwierdzającą, że wypłata nastąpi na pierwsze żądanie Zamawiającego, bez protestu gwaranta (poręczyciela); d) musi być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji gwaranta (poręczyciela); e) dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty w oryginale 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium w wymaganej formie zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 7b).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych przez Zamawiającego w rozdziale VI i VII SIWZ, Wykonawca załącza do oferty, aktualne na dzień składania ofert 2 oświadczenia w zakresie wskazanym w Załącznikach Nr 6 i Nr 7 do SIWZ. W zakresie kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach