Przetargi.pl
DPS.ZP-230. CPV grupa 155/18 Przetarg nieograniczony na dostawę Produktów mleczarskich w 2018r.-2019r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 07410 Ostrołęka, ul. Rolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 29 7602280/81 , fax. 297 602 285
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Rolna 27
  07410 Ostrołęka, woj. mazowieckie
  tel. 29 7602280/81, fax. 297 602 285
  REGON: 55046515000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DPS.ZP-230. CPV grupa 155/18 Przetarg nieograniczony na dostawę Produktów mleczarskich w 2018r.-2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Mleko, mix masła, śmietana, twaróg, sery, jogurty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadaja uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu , 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego. 2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zał. nr 1 do SIWZ - wypełniony Formularz Ofertowy przedmiotu zamówienia. 2) wypełniony Formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy jako załącznik do Formularza Ofertowego, 3) zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kryteriów selekcji składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP. 4) zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania składane na podstawie art. 25a ust.1 ustawy PZP. 5) zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie, że oferowany asortyment jest I gatunku i posiada odpowiednie świadectwa i certyfikaty dopuszczające do obrotu na terenie Polski, 6) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub kopii dowodu osobistego - dotyczy to wyłącznie wykonawców nie prowadzących działalności gospodarczej, 7) aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 8) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 9) parafowany wzór umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach