Przetargi.pl
Budowa basenów zewnętrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci Splash Park wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż

Gmina Miasto Pionki ogłasza przetarg

 • Adres: 26-670 Pionki, Aleja Jana Pawła II
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 341 42 01 , fax. 48 312 11 02
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pionki
  Aleja Jana Pawła II 15
  26-670 Pionki, woj. mazowieckie
  tel. 48 341 42 01, fax. 48 312 11 02
  REGON: 67022346800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.pionki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa basenów zewnętrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci Splash Park wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia w ramach zadania pn: „Budowa Splash Park w Pionkach” obejmuje budowę basenów zewnętrznych z wodnym placem zabaw dla dzieci wraz z opracowaniem kompletnego projektu budowlanego w zakresie wszystkich branż niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, w tym m.in.: wykonanie mapy do celów projektowych (mapę do celów projektowych dostarczy Zamawiający), badania techniczne podłoża gruntowego, projekt budowlany z wszystkimi niezbędnymi instalacjami wymaganymi dla tego typu obiektu: wod.- kan., elektryczna, itd., przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, projekt wykonawczych (rodzaj materiałów, parametry techniczne itd.), przedmiarów robót i kosztorysów, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii technicznych, ekspertyz i badań technicznych oraz pokrycie ich kosztów, wykonanie prac budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację budowlano-wykonawczą dla zadania, pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji zadania. 2. Roboty powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującym prawem, wymaganiami Zamawiającego, najnowszą praktyką inżynierską i najlepszą dostępną techniką. Należy przyjąć rozwiązania zapewniające prostą, niezawodną eksploatację Przedmiotu Zamówienia w długim okresie czasu po najniższych kosztach eksploatacji. 3. Teren przeznaczony pod planowaną inwestycję położony jest na obszarze Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Polnej, znajdującym się w południowo-wschodniej części miasta, nad sztucznym zbiornikiem wodnym Staw Górny. Właścicielem terenu jest Miasto Pionki. 4. Charakterystyczne parametry określające wielkość inwestycji: 1) Powierzchnia terenu ok: 1050 m2, w tym: Pow. wodnego placu zabaw dla dzieci 4-15 lat min.: 270 m2 Pow. wodnego placu zabaw dla małych dzieci 2-5 lat ok. 50 m2 Pow. brodziku dla dzieci z małą zjeżdżalnią 1-3 lat ok. 48 m2 Pow. wodoodporna EPDM dookoła wodnego placu zabaw i brodzika ok. 815 m2 2) Powierzchnia pomieszczenia technicznego adoptowanego na potrzeby Wodnego Placu Zabaw: ok. 58m2 3) Pomieszczenie techniczne wyposażone będzie w następujące instalacje: instalacja uzdatniania wody w basenach, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja wodociągową, instalacje energetyczną. 4) Ośrodek Sportu i Rekreacji, gdzie ma być zlokalizowany Splash Park, posiada przyłącze instalacji elektrycznej. 5) W pobliżu planowanego zamierzenia projektowego (wodny plac zabaw) brak jest sieci kanalizacji sanitarnej fi 200. Przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej. Przyłącze kanalizacji sanitarnej będzie wybudowane w ramach innego zadania. 5. Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych i dostaw obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 6. Prace budowlane należy prowadzić i wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym oraz zgodnie z innymi załącznikami do SIWZ. 7. Uwarunkowania dotyczące wykonywania robót: 1) roboty budowlane będą wykonywane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 2) zastosowane materiały będą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego oraz wymogom określonym w SIWZ wraz z załącznikami. 8. Wykonawca we własnym zakresie i z własnych środków (prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia przy wyliczeniu ceny ofertowej i wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia): 1) zapewnia właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie placu budowy, 2) przestrzega przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich naruszenie, 3) zapewnia prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu, 4) po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i teren przyległy oraz przywróci do stanu pierwotnego, 5) przygotuje dokumentację do odbioru końcowego, 6) przeprowadzi likwidację placu budowy, 7) zapewni pełną obsługę geodezyjną w trakcie realizacji zadań wraz z 6 egz. inwentaryzacji powykonawczej. Pomiary inwentaryzacyjne winny objąć poza przedmiotem zamówienia także inne sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w odkrywce, które są niezgodne z lokalizacją uwidocznioną na mapach zasadniczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniających dokumentacji projektowych. Inwentaryzacja zarejestrowana w MODGiK opracowana w formie papierowej i w postaci elektronicznej w pliku dwg lub dxf na nośniku CD-ROM. Inwentaryzację można dostarczyć po terminie odbioru robót. 9. Standardy jakościowe: Standardy jakościowe zostały opisane w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 10. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 2 lata (minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45242000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach