Przetargi.pl
Prace konserwatorskie oraz budowlane towarzyszące na Kwaterze Polskiej cmentarza miejskiego w Santa Maria Capua Vetere - Włochy

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą ogłasza przetarg

 • Adres: 02- 549 Warszawa, Madalińskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222704466, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą
  Madalińskiego 101
  02- 549 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222704466, , fax. -
  REGON: 369021810
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace konserwatorskie oraz budowlane towarzyszące na Kwaterze Polskiej cmentarza miejskiego w Santa Maria Capua Vetere - Włochy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich oraz budowlanych towarzyszących na Kwaterze Polskiej cmentarza miejskiego w Santa Maria Capua Vetere we Włoszech. Prace będą prowadzone na terenie cmentarza miejskiego (kwatera wojenna) w miejscowości Santa Maria Capua Vetere, położonym we Włoszech (koło Neapolu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212314-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca po otwarciu ofert Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, albo zamieszczenia jej na stronie internetowej Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach