Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na trasie Białystok - Wojszki

Gmina Juchnowiec Kościelny ogłasza przetarg

 • Adres: 16-061 Juchnowiec Kościelny, ul. Lipowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
 • Data zamieszczenia: 2019-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Juchnowiec Kościelny
  ul. Lipowa 10
  16-061 Juchnowiec Kościelny, woj. podlaskie
  tel. 857 132 880, , fax. 857 132 881
  REGON: 00054221500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.juchnowiec.gmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na trasie Białystok - Wojszki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na świadczeniu usług w zakresie regularnych przewozów pasażerskich w autobusowym transporcie drogowym na linii komunikacyjnej Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok - szacowana długość linii komunikacyjnej wyniesie 25 km i jej przebieg określa Załącznik graficzny nr 7 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) Wykonawca po podpisaniu umowy ukształtuje linie komunikacyjną w porozumieniu z Zamawiającym w taki sposób aby spełniała poniższe wymagania: Zamawiający przewiduje kursy na w/w trasie 7 dni w tygodniu:  kurs nr 1: godzina odjazdu ok. 5:30 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki,  kurs nr 2 godzina odjazdu ok. 6:30 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok,  kurs nr 3: godzina odjazdu ok. 8:00 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Halickie – Bogdaniec – Skrybicze – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki,  kurs nr 4: godz. odjazdu ok. 9:30 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok,  kurs nr 5: godzina odjazdu ok. 12:00 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki;  kurs nr 6: godz. odjazdu ok. 13:30 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – Skrybicze – Bogdaniec – Halickie – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok,  kurs nr 7: godz. odjazdu ok. 16:00 granica miasta Białystok - Stanisławowo – Solniczki – Niewodnica Narg. – Halickie – Bogdaniec – Skrybicze – Kudrycze – Janowicze Kol. – Klewinowo – Rzepniki – Wojszki.  kurs nr 8: odjazdu ok. 17:05 Wojszki – Rzepniki – Klewinowo – Janowicze Kol. – Kudrycze – – Niewodnica Narg. – Solniczki – Stanisławowo – granica miasta Białystok 2) Wskazana trasa może stanowić część trasy o dłuższym zasięgu z tym, że Zamawiający rozliczy usługę wg. faktycznie przejechanych kilometrów na trasie Wojszki – granica miasta Białystok - podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów środków transportu realizujących usługę stanowiące załącznik do faktur. 3) Planowany termin realizacji usługi: od dnia 01 czerwca 2019r. do dnia 31 maja 2020 roku. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia świadczenia usługi w wyniku zaistnienia okoliczności formalnych /zgody i zezwolenia, itp./, których Zamawiający lub Wykonawca nie mógł przewidzieć lub są od niego niezależne. 4) Wykonawca po zakończeniu okresu rozliczeniowego (jeden miesiąc kalendarzowy) sporządzi i przedstawi Zamawiającym zestawienie rzeczowo-ilościowe dotyczące ilości sprzedanych biletów komunikacyjnych na obsługiwanej linii. 5) Obsługa wszystkich istniejących przystanków zlokalizowanych w ciągu komunikacyjnym dróg po których przebiegać będzie trasa utworzonej linii komunikacyjnej na terenie Gminy Zabłudów i Juchnowiec Kościelny oraz co najmniej trzy przystanki na terenie Białegostoku, w tym jeden na dworcu autobusowym w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino. 6) Wykonawca w toku realizacji usługi obsłuży wszystkie nowo zlokalizowane przystanki komunikacyjne ustanowione na trasie linii komunikacyjnej na terenie Gminy Zabłudów i Juchnowiec Kościelny. 7) Wykonawca w trakcie realizacji usługi przewozowej jest zobowiązany: a) realizować usługę zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:  ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe /Dz. U. 2017 r., poz. 1983 t.j. ze zm./,  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym / Dz.U. 2018 r. poz. 1990 t.j. ze zm./,  ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym /Dz.U. 2019 r. poz. 58 t.j. ze zm./,  ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym /Dz.U. 2018 r. poz. 2016 t.j. ze zm./ b) emitować i sprzedawać bilety w cenie: bilet miesięczny normalny 150,00 zł. brutto (wszystkie kierunki tam i powrót), bilet jednorazowy normalny 5,00 zł. brutto (wszystkie kierunki w jedną stronę), c) stosować ulgi ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.: ustawą z dnia 20 czerwca 1992 roku o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego /Dz.U. 2018 r. poz. 295 t.j. ze zm./ d) posiadać wszelkie zezwolenia, zgody i uzgodnienia określone przepisami w celu prawidłowego realizowania usługi. 8) W celu realizacji całości przedmiotu zamówienia Wykonawca wykorzysta środki transportu własne w ilości i pojemności przewozowej dostatecznej do zapewniania prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 9) Zamawiający może zwiększyć ilość kursów na linii komunikacyjnej stanowiącej przedmiot zamówienia bez angażowania dodatkowych środków transportowych i osobowych. 10) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć, zaakceptować i wypełnić powyższe warunki wykonania zamówienia oraz stosować obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa w trakcie świadczenia usług przewozowych. 11) Środki uzyskane ze sprzedaży biletów oraz rekompensat z tytułu stosowania ulg ustawowych na utworzonej linii komunikacyjnej stanowić będą wynagrodzenie Wykonawcy. 12) Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie szczegółowej analizy warunków wykonania zamówienia w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca powinien oszacować koszt zrealizowania 1 kilometra usługi na trasie Wojszki – granica miasta Białegostoku uwzględniając fakt, iż w trakcie realizacji usługi obsłuży co najmniej trzy przystanki na terenie Białegostoku w tym na dworcu autobusowym w Białymstoku ul. Bohaterów Monte Cassino. Zamawiający wypłaci wynagrodzenie za faktycznie przejechane kilometry tylko na trasie Wojszki – granica miasta Białegostoku na trasach określonych w SIWZ rozdz. III ust. 1 pkt. 1 przejazdy techniczne, powrotne lub wykonywane poza przedmiotem zamówienia nie zostaną uwzględnione jako faktycznie przejechane w ramach niniejszego zamówienia. 13) Każdy z Wykonawców ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 14) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez pasażerów w autobusach podczas wykonywanych usług.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). 2. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy w Juchnowcu Górnym Nr 68 8074 0003 0000 1661 2000 0030 z dopiskiem: „Wadium: przewozy pasażerskie na trasie Wojszki - Białystok - IGK.271.2.16.2019”. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Juchnowiec Kościelny w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta, z dopiskiem „WADIUM” i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej przez członków konsorcjum w dokumencie winny być wskazane podmioty tworzące konsorcjum lub w jego treści powinna być informacja, iż zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca powinien wykazać, iż posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym lub aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, wydaną na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie innego podmiotu należy załączyć do oferty, zobowiązanie powinno być podpisane przez osobę/osoby odpowiednio umocowane. Dokumenty poświadczające umocowanie Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z zobowiązaniem podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach