Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie przewozu i dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. M. Bakałarza w Bakałarzewie i Szkoły Podstawowej w Przebrodzie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA BAKAŁARZA W BAKAŁARZEWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 16-423 BAKAŁARZEWO, KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5694284 , fax. 87 5694284
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA BAKAŁARZA W BAKAŁARZEWIE
  KRÓLA ZYGMUNTA STAREGO 1
  16-423 BAKAŁARZEWO, woj. podlaskie
  tel. 87 5694284, fax. 87 5694284
  REGON: 00064943300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Działalność wspomagająca edukację

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie przewozu i dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej im. M. Bakałarza w Bakałarzewie i Szkoły Podstawowej w Przebrodzie w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2021r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w roku szkolnym 2019/2020 , 2020/2021 i 2012/2022do 31.12.2021 r. usługi dowozu i przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej ew Bakałarzewie i Szkoły Podstawowej w Przebrodzie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na publicznym transporcie osób tj. licencje lub zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty zał. nr 1 , nr. 2 wykaz pojazdów nr 3 pełnomocnictwa/ pełnomocnictwo jeżeli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach