Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy warzyw i owoców 2020

Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji" ogłasza przetarg

 • Adres: 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A/210
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 856 511 078 , fax. 856 511 078
 • Data zamieszczenia: 2019-12-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie "Aktywnie Przeciw Depresji"
  ul. Zwycięstwa 10A/210
  15-703 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 856 511 078, fax. 856 511 078
  REGON: 52243802000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://dpsgarbary.cba.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: organizacja pozarządowa - stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy warzyw i owoców 2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa owoców i warzyw wg. opisu rodzajowo ilościowego określonego w załączniku nr 1 siwz do do Domu Pomocy Społecznej w Garbarach. 4. Dostawy cząstkowe odbywać się będą sukcesywnie na podstawie zamówień, składanych telefonicznie, pisemnie, e-mail lub drogą faksową, transportem Wykonawcy i na jego koszt wraz z wyładunkiem wykonanym przez Wykonawcę do magazynu Domu Pomocy Społecznej „Spokojna Przystań” w Garbarach (Dom Pomocy Społecznej znajduje się w miejscowości Garbary nad Zalewem Siemianówka, ok. 60 km od Białegostoku). Dostawy co najmniej dwa razy w tygodniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty (załącznik nr 1 do siwz), Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do siwz)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach