Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Krasińskiego 4/4a
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6582560 , fax. 056 6225443
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny
  ul. Krasińskiego 4/4a 4/4a
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6582560, fax. 056 6225443
  REGON: 00573921800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakazny.hosp.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie prania bielizny i odzieży szpitalnej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie prania bielizny szpitalnej i odzieży pochodzącej z oddziałów zakaźnych i dermatologii Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego w Toruniu w okresie 36 miesięcy od podpisania umowy tj. od 01.06
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 933100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca przystępujący do udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że: 1)posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedłoży on dokument określony w rozdziale IX pkt.1 c, d, h SIWZ. 2)posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedłoży on dokumenty określone w rozdziale IX pkt.1 f , g SIWZ. 3)znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedłoży on dokumenty określone w rozdziale IX pkt.1 e, j SIWZ. 4)nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedłoży on oświadczenie określone w rozdziale IX pkt.1 c SIWZ oraz dokumenty określone w rozdziale IV pkt.1 d, e, f, g, h, i, k SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać n/w dokumenty: a/ wypełniony formularz ofertowy (wg Załącznika Nr 1 do SIWZ) b/ wypełnioną specyfikację cenową (wg Załącznika Nr 2 do SIWZ) c/ oświadczenie, że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 pkt. 1-3 stawy Prawo zamówień publicznych (wg Załącznika Nr 3 do SIWZ) d/ aktualny odpis z właściwego rejestru handlowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. e/ aktualne zaświadczenia wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że Oferent uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). f/ wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (pranie bielizny i odzieży szpitalnej), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i nazw zamawiających oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna, że Oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli załączony wykaz będzie zawierał co najmniej 3 usługi dla szpitali wykonane w tym czasie i odpowiadające przedmiotowi zamówienia (wartość każdej z usług na minimum 300.000 zł) oraz przedłoży minimum 3 pisemne referencje potwierdzające, że zamówienia te były wykonane z należytą starannością. g/ wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca tj.; - transport bielizny musi odbywać się samochodami z podzielonymi skrzyniami ładunkowymi na komory do bielizny czystej i brudnej, posiadającymi aktualne i pozytywne opinie właściwej terenowo Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Wymagany jest wykaz +opinia potwierdzający dysponowanie minimum jednym samochodem spełniającym w/w warunek. - pralnia, w której świadczona będą usługi musi być wyposażona w pralnicę tunelową w celu zmniejszenia ryzyka zniszczenia bielizny w trakcie prania i wyładunku. Wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia z podaniem nazwy producenta pralnicy i roku produkcji. - urządzenia pralnicze muszą być wyposażone w automatyczne systemy ważenia bielizny, dozowania środków piorących i dezynfekujących z możliwością kontroli ph oraz monitorowania procesów prania i dezynfekcji. Wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku. - wykonawca musi posiadać urządzenia pralnicze wyposażone w systemy umożliwiające Zamawiającemu zdalne kontrolowanie procesów prania i dezynfekcji zachodzących w pralni. W celu potwierdzenia spełnienie tego warunku wymagane jest załączenie do oferty diagramu wizualizacyjnego oraz przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego stosownej prezentacji. h/ bielizna czysta podczas transportu do szpitala musi być zabezpieczona workami foliowymi posiadającymi atest PZH dopuszczający je do transportu czystej bielizny szpitalnej. Wymagane jest złożenie kserokopii atestu PZH potwierdzającego, że stosowane podczas transportu worki foliowe spełniają ten warunek. i/ zezwolenie lub pozytywna opinia sanitarna wydana przez właściwą terenowo Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z której wynika, że zakład Wykonawcy spełnia warunki techniczno-sanitarne wymagane dla pralni świadczących usługi w zakresie prania bielizny i odzieży z zakładów opieki zdrowotnej zgodnie z rozdziałem XIV - Pralnia w Załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i funkcjonalnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. j/ polisa OC potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę minimum 300.000 zł (trzysta tysięcy zł). Przedłożona polisa musi być aktualna co najmniej na dzień składania ofert. Jednakże jeśli polisa obejmuje okres krótszy niż termin realizacji zamówienia tj. 36 miesięcy (przyjmuje się, że termin 36 miesięcy będzie liczony od 01.06.2009r. i upływa w dniu 31.05.2012r.) Wykonawca zobowiązany jest złożyć dodatkowe pisemne oświadczenie, że we właściwym czasie przedłuży on okres trwania polisy na czas trwania umowy z zamawiającym. k/ zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich. Wymagana jest kserokopia certyfikatu ISO 9001:2000 w zakresie świadczenia usług pralniczych dla zakładów opieki zdrowotnej, lub inny dokument o charakterze równoważnym tj. potwierdzający zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na normach europejskich i dotyczący świadczenia usług pralniczych dla zakładów opieki zdrowotnej. Powyższe dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres stałości ceny jednostkowej
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zakazny.hosp.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną