Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych.

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Legionów 57
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6440953 , fax. 056 4613220
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska - SP ZOZ
  ul. Legionów 57 57
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6440953, fax. 056 4613220
  REGON: 87061156600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wspl.grudziadz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa produktów leczniczych - 5 zadań.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 4.1.Zgodnie z art. 22 uPzp, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; -posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy-konania Zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (w przypadku gdy zachodzi taka sytuacja - dokument dołączyć do oferty) ; -znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie Zamówienia; -nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust.1. i 2. uPzp. Zamawiający dopuszcza składanie w trybie art. 23 uPzp ofert łącznych / konsorcja, spółki cywilne /. Jeżeli ofertę składa podmiot zbiorowy w rozumieniu , dołączone winny być do niej dodatkowo następujące dokumenty: 1. Wskazanie podmiotów składających ofertę wspólną / pełna nazwa i adres siedziby/ 2. Wskazanie pełnomocnika do reprezentowania podmiotu zbiorowego przed zamawiającym w tym do złożenia oferty i podpisania umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo z uwzględnieniem wymogów wskazanych w pkt 10 niniejszej SIWZ. 3. Przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne Zamawiający wymaga przedstawienia mu umowy regulującej współpracę wykonawców składających ofertę łączną. Oferta składana przez konsorcjum lub spółkę cywilną winna zawierać wszystkie dokumenty wskazane w pkt: 5.1.3.b; 5.1.3.c niniejszej SIWZ oddzielnie dla każdego z podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pozostałe, wymagane w pkt 5 dokumenty winny wskazywać, iż podmioty tworzące konsorcjum lub spółkę cywilną spełniają łącznie warunki stawiane wykonawcom oraz oferowanym przez nie produktom. 4.2.Ocena spełnienia warunków określonych w pkt 4.1. nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5 SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 5.1.1Wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - załącznik nr 2 do SIWZ ; 5.1.2Wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ; 5.1.3.Do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć: a) wypełniony formularz ofertowy z oświadczeniami - załącznik nr 2 do siwz b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; c) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5.1.3. lit. b SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1c)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Dokumenty, o których mowa w pkt.1,2 c) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w SIWZ w pkt. 5.1.3. lit b zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. d) w przypadku, gdy Wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o zamówienie publiczne ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, zgodnie z art.23 ust. 2.Pełnomocnictwo dołączyć do oferty, e) zamawiający na podstawie art.36 ust.4 żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom,( w przypadku, gdy zachodzi taka sytuacja - dokument dołączyć do oferty przetargowej ). f) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ( w przypadku gdy zachodzi taka sytuacja - dokument dołączyć do oferty ) 5.2 Dokumenty i oświadczenia wymagane niniejszą SIWZ powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczone za zgodność z oryginałem kopia. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy. 5.3 W przypadku dołączenia do oferty dokumentów lub materiałów w języku obcym wymagane jest przedstawienie ich tłumaczenia na język polski. Za treść tłumaczenia dokonaną przez inną osobę niż tłumacz przysięgły wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 5.4 Brak w ofercie przetargowej jakiegokolwiek dokumentu lub oświadczenia jak również złożenie ich w nieodpowiedniej formie lub o niewłaściwej treści może spowodować odpowiednio wykluczenie Wykonawcy z postępowania i / lub odrzucenie jego oferty. Podstawa prawna art. 24 ust. 2 i art. 89 ust. 1 uPzp. 5.5 W związku z dyspozycją przepisu art. 8 ust. 3 uPzp uprzedzamy wszystkich Wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu o możliwości zastrzeżenia pewnych informacji zawartych w ofercie do wiadomości jedynie Zamawiającego poprzez złożenie stosownego oświadczenia, iż określone dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zmianami ) za wyjątkiem tych informacji jakie zobowiązany jest podać Zamawiający do publicznej wiadomości po otwarciu ofert. Aby ww. zastrzeżenie było skuteczne winno zostać złożone w formie pisemnej najpóźniej w terminie wskazanym do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wspl.grudziadz.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach