Przetargi.pl
Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych i drzew na terenie ODM Drzycim i ODM Świecie oraz miasta Świecia - 3 zadania Sprawa 8/11/2009

Powiatowy Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 86-100 Świecie, ul. Laskowicka 3/4
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3324665 , fax. 052 3324667
 • Data zamieszczenia: 2009-04-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg
  ul. Laskowicka 3/4 3/4
  86-100 Świecie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3324665, fax. 052 3324667
  REGON: 09237351900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd-swiecie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych i drzew na terenie ODM Drzycim i ODM Świecie oraz miasta Świecia - 3 zadania Sprawa 8/11/2009
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 i Zadanie Nr 2 Przedmiotem zamówienia jest (2 pokosy) wykoszenie pasa drogowego ( poboczy dróg powiatowych ) z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew na terenie ODM Drzycim - Zadanie nr 1 i OD
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773120000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium : w wysokości 6000,00 zł ( Zadanie nr 1 - 2700,00 zł; Zadanie nr 2 - 2700,00 zł i Zadanie nr 3 - 600,00 zł)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: określono w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: określono w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat.swiecki.lo.pl/?app=przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach