Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 738 14 91 , fax. 95 738 14 95
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Kwiatowa 10 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 738 14 91, fax. 95 738 14 95
  REGON: 21022150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubuska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług w zakresie mycia pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki Policji woj. lubuskiego - powtórzenie 2. 2. Kod CPV: 50112300-6 - Mycie samochodów i podobne usługi. 3. Zamawiający pod pojęciem POJAZD SŁUŻBOWY rozumie: samochód osobowy, osobowo - terenowy; samochód typu furgon. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje: mycie podstawowe pojazdu osobowego, osobowo - terenowego lub typu furgon (pojazdu oznakowanego i pojazdu nieoznakowanego), nie częściej niż 2 razy w jednym miesiącu (dwa mycia tego samego pojazdu służbowego w danej części w jednym miesiącu - mycie podstawowe), przy czym zakres mycia podstawowego obejmuje wyłącznie: - mycie zewnętrzne pojazdu przy użyciu odpowiednich środków myjących/ czyszczących; - płukanie i osuszenie nadwozia po umyciu oraz - odkurzanie wnętrza pojazdu, - czyszczenie wnętrza pojazdu w tym: szyb, deski rozdzielczej, oraz tworzyw sztucznych użytych do wykończenia wnętrza samochodu przy każdym myciu, wraz z kosztami stosowanych środków i robocizny. 5. Realizacja usług będących przedmiotem zamówienia należy do obowiązków Wykonawcy. Niedopuszczalne jest aby kierowca lub przedstawiciel Zamawiającego dokonywał samodzielnie czynności, o których mowa w ppkt 4 powyżej na myjni Wykonawcy. 6. Zamawiający dopuszcza możliwość świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia w: - myjni ręcznej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu); - myjni ręcznej przy użyciu myjki ciśnieniowej (włącznie z myciem felg/ kołpaków pojazdu); - myjni automatycznych, portalowych, tunelowych. 7. Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług, będących przedmiotem zamówienia, na myjni samochodowej samoobsługowej, myjni mobilnej oraz myjni, w których usługi rozliczane są wyłącznie gotówkowo. 8. Myjnia, na której będą świadczone usługi będące przedmiotem zamówienia, musi gwarantować bezusterkowe mycie pojazdów, w tym wyposażonych w lampy zespolone, anteny i w oznakowaniu policyjnym. 9. Jeden cykl mycia podstawowego (w zakresie, o którym mowa w ppkt 4 powyżej): a) w przypadku myjni automatycznych, portalowych, tunelowych - nie powinien przekroczyć 30 minut; b) w przypadku myjni ręcznych - nie powinien przekroczyć 40 minut. 10. Myjnia Wykonawcy musi spełniać wymogi ochrony środowiska określone w obowiązujących przepisach - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.). 11. Wykonawca zapewni możliwość świadczenia usługi mycia pojazdów służbowych Zamawiającego co najmniej 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), minimum 8 godz. dziennie. Zamawiający dopuszcza również możliwość świadczenia usług w okresie dni wolnych od pracy oraz świąt. 12. Z uwagi na tryb pracy pojazdów służbowych Policji i konieczność ich optymalnego wykorzystania, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić świadczenie usług ich mycia poza kolejnością (po zakończeniu mycia pojazdu, który aktualnie znajduje się na stanowisku mycia), bez wcześniejszego uzgadniania terminu przyjazdu na myjnię. 13. Wykonawca będzie realizował usługi mycia różnych typów i marek pojazdów użytkowanych przez Zamawiającego, zarówno pojazdów osobowych, osobowo - terenowych, typu furgon, pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. Pojazdy służbowe podstawiane przez Zamawiającego na myjnię Wykonawcy będą oznakowane - jako pojazdy uprzywilejowane, a w przypadku mycia pojazdów służbowych nieoznakowanych kierowca Zamawiającego przedstawi każdorazowo do wglądu pracownikowi myjni -Książkę kontroli pracy sprzętu służbowego- lub inny dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z usług myjni. 14. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb. 15. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, szacunkowe ilości usług oraz wymagania dotyczące sposobu realizacji zamówienia przedstawiono w załącznikach do SIWZ. 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego w trakcie świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia, w tym m. in. za uszkodzenia i zarysowania karoserii pojazdów i innych części pojazdu umiejscowionych na zewnątrz pojazdu (w tym pojazdów wyposażonych w lampy zespolone, anteny dachowe i oznakowania policyjne) oraz w jego wnętrzu, za szkody wywołane czynnikami mechanicznymi i zastosowanymi chemicznymi środkami myjącymi/ czyszczącymi, do wysokości powstałej szkody. 17. Wybrany Wykonawca musi, przez cały okres realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania, posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w tym w przypadku szkód powstałych na skutek uszkodzenia pojazdów w trakcie wykonywania usług. Dokument polisy (a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej) Wykonawca przedstawi do wglądu Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie. Jeżeli informacji o opłaceniu ubezpieczenia nie ma w samym dokumencie ubezpieczenia należy przedstawić dokument potwierdzający jego opłacenie. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC w trakcie obowiązywania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie bez wezwania, przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę (a w przypadku jej braku, inny dokument) potwierdzającą posiadanie ubezpieczenia OC na pozostały okres obowiązywania umowy. Z przedstawionych dokumentów ubezpieczenia musi wynikać jego opłacenie. 18. Zamówienie uwzględnia prawo opcji zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy P.z.p.: maksymalna wartość umowy zamknie się w kwocie ustalonej na podstawie oferty Wykonawcy. Dopuszczalna jest realizacja umowy o wartości niższej niż określona w zawartej umowie (mniejsza ilość usług w przypadku zniszczenia lub wycofania z eksploatacji pojazdów Zamawiającego), z tym że Zamawiający zrealizuje nie mniej niż 80% wartości brutto zawartej umowy. W takiej sytuacji Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń wobec niewykorzystanej w terminie wykonania zamówienia wartości brutto umowy. 19. Termin płatności: przelewem, do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zgodnej z umową i prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku do siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem odpowiedniej dla danego obszaru działania Komendy/ odpowiedniego Komisariatu Policji, wraz z drukiem rozliczeniowym wykonanych usług w danym miesiącu. Dostarczenie wymienionego dokumentu jest podstawą do zapłaty należności za świadczenie usług będących przedmiotem umowy. 20. Szczegółowy opis warunków płatności i realizacji przedmiotu zamówienia został zawarty w Projekcie umowy - zał. nr 6 do SIWZ. 21. Wykonawca musi zaoferować i zrealizować przedmiot niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. 22. Wykonawca nie może dokonywać zmian w utworzonym przez Zamawiającego Formularzu ofertowym (zał. nr 1 do SIWZ - odrębny dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia), a w szczególności usuwać jakichkolwiek zapisów wprowadzonych przez Zamawiającego. 23. Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 24. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 2) Przedmiot zamówienia podzielono na 7 części: - część 1 - KMP Zielona Góra - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon - część 2 - KPP Krosno Odrzańskie - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon - część 3 - KPP Słubice - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon - część 4 - KP Rzepin - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon - część 5 - KPP Sulęcin - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon - część 6 - KPP Żagań - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon - część 7 - KP Lubsko - pojazdy osobowe, osobowo - terenowe, typu furgon 25. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (obowiązywania umowy). a) umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2017r.; b) wykorzystanie wartości brutto umowy przed upływem terminu obowiązywania umowy, skutkuje jej wygaśnięciem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501123006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość bezpłatnych usług mycia podstawowego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach