Przetargi.pl
Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 475 06 01 , fax. 068 475 06 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza Spółka z o.o.
  ul. Zamkowa 1 1
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 68 475 06 01, fax. 068 475 06 02
  REGON: 00029063000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.loro.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Lubuskiego Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. w Świebodzinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk - Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (w tym szyb od stłuczenia) - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Zadanie II - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 665150003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga od wykonawców wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.loro.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach