Przetargi.pl
Rzeka Obrzyca w km 2+400÷48+393, gm. Trzebiechów, Kargowa, Kolsko

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-514 Zielona Góra, ul. Ptasia 2B
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 4527600 , fax. 68 3270208
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze
  ul. Ptasia 2B 2B
  65-514 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 4527600, fax. 68 3270208
  REGON: 97077954100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://melioracja.lubuskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rzeka Obrzyca w km 2+400÷48+393, gm. Trzebiechów, Kargowa, Kolsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na przywróceniu sprawności eksploatacyjnej koryta rzeki Obrzycy w km 2+400÷48+393 usytuowanej w gminie Trzebiechów, Kargowa , Kolsko. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: - wykoszenie skarp rzeki z wygrabieniem w km - zgodnie z przedmiarem, - mechaniczne wykoszenie dna rzeki w km 2+400÷44+930, - usunięciem skoszonej roślinności dennej z koryta rzeki w km 2+400÷44+930, - hakowanie roślin korzeniących się w dnie w km 2+400÷48+393, - usuwanie zakrzaczeń, - usuwanie zatorów z koryta rzeki . Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z przedmiotem zamówienia w terenie oraz do przewidzenia wszelkich kosztów związanych z prowadzeniem prac konserwacyjnych /dojazd, organizacja placu budowy, usunięcie pojedyńczych zakrzaczeń itp/. Urobek powstały podczas konserwacji należy odrzucić poza skarpy cieków. Wydobyty urobek należy uporządkować, większe gałęzie lub zanieczyszczenia należy usunąć z bezpośredniego sąsiedztwa cieku- wywieźć. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wejście na działki sąsiadujące z ciekiem z ich właścicielami Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu pierwotnego dróg wykorzystywanych w czasie prowadzenia prac oraz do usunięcia uszkodzeń elementów technicznych cieku /faszyna, skarpy, budowle komunikacyjne, piętrzące itp/ oraz szkód wyrządzonych osobom trzecim powstałym w konsekwencji prowadzonych robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wrota.lubuskie.pl/lzmiuw/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach