Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 19 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM DOTYCZĄCE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO WYMOGÓW OCHRONY. SPRAWA NR 30/PN/2016.

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Obrońców Stalingradu 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 261 672 404 , fax. 261 672 556
 • Data zamieszczenia: 2016-06-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Obrońców Stalingradu 10 10
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 261 672 404, fax. 261 672 556
  REGON: 08051914500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ROBOTY BUDOWLANE - ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKU NR 19 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM DOTYCZĄCE PRZYSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ DO WYMOGÓW OCHRONY. SPRAWA NR 30/PN/2016.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku nr 19 w Krośnie Odrzańskim dotyczące dostosowania pomieszczeń kancelarii do wymogów ochrony, zgodnej z zarządzenie MON, montaż krat w oknach oraz drzwi antywłamaniowych. Zakres robót budowlanych obejmuje : 1) Wykonanie i montaż krat okiennych zewnętrznych w ilości 6 szt. ( w tym dwie kraty otwieralne ) 2) Montaż 2 szt. drzwi antywłamaniowych klasy odporności nie niższej niż RC 4 określone w PN - EN 1627 z samozamykaczem. 3) Roboty wykończeniowe związane montażem krat i drzwi ( tynk ościeży, wyprawki malarskie itp. ) 4) Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454211476
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.44wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach