Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pisz poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020

Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Dworcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-87 4232994 , fax. 0-87 4232161
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu
  ul. Dworcowa 2
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-87 4232994, fax. 0-87 4232161
  REGON: 79027296200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeosp.bip.hi.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dowozu uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Pisz poprzez zakup biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dowiezienie i odwiezienie uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Pisz poprzez sukcesywną dostawę - sprzedaż biletów miesięcznych w roku szkolnym 2019/2020 wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozu, zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dowóz (D) i odwiezienie (O) uczniów szkół na następujących trasach: Trasa nr 1 D. Trzonki Kwik- Kociołek Szlachecki- Zdory- Trzonki Trasa nr 2 O. Trzonki Trzonki- Zdory – Kociołek Szlachecki - Kwik Trasa nr 3 D. Trzonki, OSW Łupki Pilchy - Rostki - Łysonie - Trzonki - Pisz Trasa nr 4 O. Trzonki, OSW Łupki Pisz-Trzonki-Łysonie- Rostki-Pilchy Trasa nr 5 D. Jeże, OSW Łupki Turowo Duże- Jeże - Pisz Trasa nr 6 O. Jeże, OSW Łupki Pisz - Jeże – Turowo Duże Trasa nr 7 D. Kocioł Duży, ZSP1 Pisz Babrosty – Kocioł PGR -Kocioł Duży - Rakowo Piskie- Pietrzyki -Stare Guty - Pisz Trasa nr 8 D. SP 1 Pisz Pogobie Średnie - Pisz Trasa nr 9 O. SP 1 Pisz Pisz - Pogobie Średnie Trasa nr 10 D. ZSP1 Pisz, OSW Łupki Wiartel - Jaśkowo – Pogobie Tylne – Pisz Trasa nr 11 O. ZSP1 Pisz, OSW Łupki Pisz- Pogobie Tylne - Jaśkowo- Wiartel Trasa nr 12 D. OSW Łupki Ciesina- Karpa- Turośl- Pisz Trasa nr 13 O. OSW Łupki Pisz - Turośl - Karpa – Ciesina Trasa nr 14 D. SP 1 Pisz Szeroki Bór Piski – Pisz Trasa nr 15 O. SP 1 Pisz Pisz – Szeroki Bór Piski Trasa nr 16 D. OSW Łupki Pisz – Łupki Trasa nr 17 O. OSW Łupki Łupki - Pisz 2. Zamawiający najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania zadań dostarczy Wykonawcy imienną listę uczniów, wraz z wykazem tras, na które Wykonawca dostarczy bilety miesięczne. Dopuszcza się w miesiącu wrześniu wydanie biletów najpóźniej do 10-tego dnia miesiąca. 3. W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane. 4. W przypadku awarii wyznaczonego autobusu Wykonawca zapewni pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 5. Pod pojęciem opieki rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów, które są niezbędne przy tego rodzaju przewozach. W przypadku dowozu uczniów niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Łupkach wymaga się zapewnienia szczególnej opieki, sprawowanej przez co najmniej 3 opiekunów. Wyklucza się sprawowanie opieki w trakcie przejazdu przez kierowcę. Godziny dowozu i odwiezienia winny być skorelowane z harmonogramami zajęć obowiązującymi w szkołach, jednakże dowóz nie może rozpoczynać się wcześniej niż o godz. 700.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 8.000.00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym); 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin jego wniesienia przyjmuje się dzień i godzinę uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wnosi przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 59 9364 0000 2002 0007 2485 0028. Do oferty należy wówczas dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, do oferty należy dołączyć oryginał dokumentu potwierdzającego jego wniesienie. 6. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub zabezpieczy swoją ofertę nieakceptowaną formą wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 14. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium Wykonawcy zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy – pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 2) pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 3) oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu potwierdzającego przelew środków pieniężnych na rachunek Zamawiającego;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach