Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)

Zespół Obsługi Szkół Samorządowych ogłasza przetarg

 • Adres: 26-415 Klwów, ul. Opoczyńska 35
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6710010 w. 21 , fax. 48 6710010 w. 25
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Obsługi Szkół Samorządowych
  ul. Opoczyńska 35 35
  26-415 Klwów, woj. mazowieckie
  tel. 48 6710010 w. 21, fax. 48 6710010 w. 25
  REGON: 67298286000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klwow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 02.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Klwów w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 01.09.2013 r. do 27.06.2014 r. w dni nauki szkolnej przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.): 1. Dowóz młodzieży do Zespołu Szkół Samorządowych - Publicznego Gimnazjum w Klwowie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. 2. Dowóz dzieci do Zespołu Szkół Samorządowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Klwowie i Przedszkola Samorządowego w Klwowie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. 3. Dowóz dzieci do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kłudnie oraz odwóz do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć szkolnych. 4.Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. 5. Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego dowozu jednego ucznia do szkoły i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 1) 22 dni nauki miesięcznie (koszt miesięczny dowozu 1 ucznia w miesiącu luty 2013 roku stanowił będzie połowę kosztu przewidzianego dla innych miesięcy (ferie zimowe) 2) Należy przyjąć organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. (Dz. U. NR46, poz.432 z późn. zm.): - początek roku szkolnego: 02.09.2013 r. - zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2013 r. - 02.01.2014 r. - ferie zimowe trwają 2 tygodnie od 17.02- 2.03.2014 r. - wiosenna przerwa świąteczna rozpoczyna się w czwartek poprzedzający Święta Wielkanocne i kończy się w najbliższy wtorek po Świętach od 17.04-22.04.2014 r. - koniec roku szkolnego 27.06.2014 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.klwow.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach