Przetargi.pl
Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach ogłasza przetarg

 • Adres: 08-200 Łosice, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-83 357 37 47 , fax. 0-83 357 37 47
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 6
  08-200 Łosice, woj. mazowieckie
  tel. 0-83 357 37 47, fax. 0-83 357 37 47
  REGON: 00230038000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu Społeczność aktywna. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na 5 części: Część 1 - przeprowadzenie kursu pt. Prawo jazdy kat. B dla 11 osób Część 2 - przeprowadzenie kursu pt. Księgowość dla 1 osoby Część 3 - przeprowadzenie kursu pt. Operator koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień dla 3 osób Część 4 - przeprowadzenie kursu pt. Komputerowa obsługa hurtowni i sklepów z kasami fiskalnymi dla 7 osób Część 5 - przeprowadzenie kursu pt. Profesjonalne utrzymanie czystości z elementami pielęgnacji terenów zielonych dla 1 osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops_losice@interia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach