Przetargi.pl
Przebudowa ul. 11 Miłej, Małej i Wężyka w Zwoleniu

Gmina Zwoleń ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Plac Kochanowskiego 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 6762210 , fax. 48 6762418
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zwoleń
  Plac Kochanowskiego 1 1
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 6762210, fax. 48 6762418
  REGON: 67022343900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. 11 Miłej, Małej i Wężyka w Zwoleniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. /Przebudowa ul. Miłej Małej i Wężyka w Zwoleniu/ na łącznym odcinku 373mb . Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: -wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym ruch KR2 w ilości 186 ton -wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym -37,19 m3 -wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4 cm w ilości 1859,70 m2 -wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w ilości 140,50 m2 - wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm w ilości 367,50 m2 -ustawienie krawężników w ilości 745 mb -ustawienie obrzeży betonowych- 432 mb -wykonanie ścieków przykrawężnikowych -533mb wraz z robotami towarzyszącymi Dodatkowo w cenie oferty należy wliczyć demontaż starych opraw oświetlenia ulicznego i montaż w ich miejsce nowych 12 sztuk lamp świetlówkowych zewnętrznych firmy Iseeco typu LV HLKS 236(2x36W) wraz z wysięgnikami i niezbędnym wyposażeniem. Stare oprawy należy zdać do PGE Ostrowiec. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, kosztorys ofertowy, szczegółowa specyfikacja techniczna , ogólne warunki umowy . Wszystkie zastosowane materiały winny spełniać parametry określone przez normy, aprobaty techniczne oraz posiadać świadectwo jakości /certyfikaty/.Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie zamówienia pod warunkiem zastosowania odpowiedników o właściwościach nie gorszych od podanych w opisie. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały. W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca. Uwaga: Jeżeli w przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zwolen.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach