Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dostarczania i przygotowywania posiłków w użyczonych pomieszczeniach kuchni i stołówkach szkolnych na terenie gminy Jodłownik

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 34620 Jodłownik,
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 332 12 51 wew. 221, 222 , fax. 18 332 1251 wew. 113
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  34620 Jodłownik, woj. małopolskie
  tel. 18 332 12 51 wew. 221, 222, fax. 18 332 1251 wew. 113
  REGON: 49196624500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dostarczania i przygotowywania posiłków w użyczonych pomieszczeniach kuchni i stołówkach szkolnych na terenie gminy Jodłownik
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dostarczania i przygotowywania posiłków w użyczonych pomieszczeniach kuchni i stołówkach szkolnych na terenie gminy Jodłownik. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i przedszkolaków szkoły w stołówce przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Jodłowniku a także przygotowywanie i dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Wilkowisku, Szkoły Podstawowej Sadek-Kostrza w Sadku, Szkoły Podstawowej w Szyku, Szkoły Podstawowej w Krasnem-Lasocicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczyrzycu (w tym Przedszkole w Szczyrzycu), Zespołu Szkół w Szczyrzycu, Publicznej Szkoły Podstawowej w Mstowie oraz Przedszkola w Jodłowniku. Zgodnie z treścią art.29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na : zapewnieniu sprawnej organizacji funkcjonowania kuchni oraz odpowiedniej jakości podawanych potraw wraz z transportem, sporządzaniu potraw dla uczniów szkolnych i wychowanków przedszkolnych zgodnie z przyjętymi przepisami kulinarnymi, prawidłowym przechowywaniu artykułów spożywczych i produktów kulinarnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55523100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 3.000,00 zł (słownie : trzy tysiące złotych i zero groszy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, b) wypełniony jadłospis dekadowy c) parafowany, podpisany projekt umowy o przygotowanie i dostarczanie posiłków do szkół i przedszkoli na terenie Gminy Jodłownik d) parafowany, podpisany projekt umowy użyczenia lokalu użytkowego i urządzeń kuchennych w Zespole Placówek Oświatowych e) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy - załączyć jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach