Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia, Ispina, Grobla”.

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu ogłasza przetarg

 • Adres: 32-720 Nowy Wiśnicz, ul. Limanowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6128206 , fax. 14 6108481
 • Data zamieszczenia: 2017-12-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu
  ul. Limanowska 11
  32-720 Nowy Wiśnicz, woj. małopolskie
  tel. 14 6128206, fax. 14 6108481
  REGON: 851665255
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bochnia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia, Ispina, Grobla”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia, Ispina, Grobla” 1. Część I Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia – etap I” na długości ok. 971 m. 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Drwinia – etap I”, 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót objętych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym 1.1 Zakres (orientacyjny) w km: w km od 2+251 tj. od zjazdu na dz. nr 109 (lewa strona drogi) do 3+222 tj. do początku zakresu nowego najazdu na nowy obiekt mostowy na rzece Drwinka w m. Drwinia. 2+251 – 3+222 rozbudowa jezdni do szer. 6,0 m, budowa ciągu pieszo-rowerowego (strona drogi do wyboru przy zapewnieniu optymalnego układu komunikacyjnego dla wszystkich użytkowników drogi z uwzględnieniem w szczególności osób niepełnosprawnych), pobocze o szer. 1,0 m, z odwodnieniem drogi, 2+966 przebudowa skrzyżowania z drogą gminną położoną na dz. nr 199 i 201/1 w m. Drwinia. 1.2 Dodatkowo w zakres projektu rozbudowy drogi powiatowej klasy Z na wskazanym odcinku inwestycji wchodzi: 1) Przebudowa nawierzchni jezdni i poboczy na wskazanym odcinku drogi – dla kategorii ruchu KR3 (do wykorzystania posiadane przez PZD wyniki badania ugięć nawierzchni), oraz przebudowa istniejących zjazdów, 2) Opracowanie systemu odprowadzania wód deszczowych do istniejących urządzeń, 3) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych wraz z punktami świetlnymi na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi. Przy składaniu wniosku o wydanie stosownych warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5 i dalszych obowiązującej ustawy o drogach publicznych, który zobowiązuje właściciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidującej z inwestycją drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez względu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunków, z których wynikać będzie, iż Inwestor winien na własny koszt przebudować (budować) infrastrukturę, Wykonawca winien odwołać się od niniejszych warunków w porozumieniu z Zamawiającym równocześnie kontynuując prace projektowe w tym zakresie, 4) Przebudowa kolidujących ogrodzeń (jeśli będzie potrzeba). 1.3. Opis stanu istniejącego: 1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. zmiennej ok. 4,5 - 5,0 m, nawierzchnia bitumiczna, 2) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne, oraz przepusty pod korpusem drogi odprowadzające wody z pasa drogowego i przyległego terenu, 3) istniejące oświetlenie drogi; 4) możliwa infrastruktura techniczna w pasie drogowym, zarówno podziemna jak i napowietrzna. 1.4 Ostateczny zakres opracowania dokumentacji zostanie ustalony z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji wstępnych rozwiązań projektowych. Przed ustaleniem ostatecznego zakresu opracowania Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie, w ramach, której wykona dokumentacje fotograficzną oraz umieści przedmiotowe fotografie w opracowywanej dokumentacji projektowej. 1.5 Przewidywana ilość działek do podziału w zakresie niezbędnym do realizacji zadania – 26. 1.6 Szczegółowy opis oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zwierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5.1 do SIWZ. 2. Część II Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Ispina, Grobla, Drwinia – etap II”, na długości ok. 2247 m, 1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2097K Ispina - Bieńkowice w miejscowości Ispina, Grobla, Drwinia – etap II”, 2) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją w trakcie realizacji robót objętych ww. opracowaniem projektowo-kosztorysowym. 2.1 Zakres (orientacyjny) w km: w km od 0+004 tj. krawędzi jezdni DW nr 964 do 2+251 tj. do początku zjazdu na dz. nr 109 w m. Drwinia 0+004 – 2+251 rozbudowa jezdni do szer. 6,0 m, budowa ścieżki rowerowej (strona drogi do wyboru przy zapewnieniu optymalnego układu komunikacyjnego) utwardzonej destruktem, pobocze o szer. 1,0 m, odwodnienie drogi. 2.2 Dodatkowo w zakres projektu rozbudowy drogi powiatowej klasy Z na wskazanym odcinku inwestycji wchodzi: 1) Przebudowa nawierzchni jezdni i poboczy na wskazanym odcinku drogi – dla kategorii ruchu KR3 (do wykorzystania posiadane przez PZD wyniki badania ugięć nawierzchni), oraz przebudowa istniejących zjazdów, 2) Zaprojektowanie korekty łuków poziomych do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) 3) Opracowanie systemu odprowadzania wód deszczowych do istniejących urządzeń, 4) Przebudowa wszelkiej kolidującej/budowa infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać z warunków właścicieli urządzeń, w szczególności: telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych wraz z punktami świetlnymi na całej długości rozbudowywanego odcinka drogi. Przy składaniu wniosku o wydanie stosownych warunków należy przytoczyć treść art. 39 ust. 5 i dalszych obowiązującej ustawy o drogach publicznych, który zobowiązuje właściciela infrastruktury umieszczonej w pasie drogowym i kolidującej z inwestycją drogową, do przełożenia jej na własny koszt (bez względu na termin jej umieszczenia). W przypadku wydania warunków, z których wynikać będzie, iż Inwestor winien na własny koszt przebudować (budować) infrastrukturę, Wykonawca winien odwołać się od niniejszych warunków w porozumieniu z Zamawiającym równocześnie kontynuując prace projektowe w tym zakresie. . 2.3 Opis stanu istniejącego: 1) droga powiatowa klasy Z, jezdnia o szer. zmiennej ok. 4,5 - 5,0 m, nawierzchnia bitumiczna, 2) system odwadniający – istniejące rowy przydrożne, oraz przepusty pod korpusem drogi odprowadzające wody z pasa drogowego i przyległego terenu, 3) możliwa podziemna infrastruktura techniczna w pasie drogowym. 2.4 Ostateczny zakres opracowania dokumentacji zostanie ustalony z Zamawiającym po przedstawieniu przez Wykonawcę koncepcji wstępnych rozwiązań projektowych. Przed ustaleniem ostatecznego zakresu opracowania Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie, w ramach, której wykona dokumentacje fotograficzną oraz umieści przedmiotowe fotografie w opracowywanej dokumentacji projektowej. 2.5 Przewidywana ilość działek do podziału w zakresie niezbędnym do realizacji zadania – 60. 2.6 Szczegółowy opis oraz sposób wykonania przedmiotu zamówienia zwierają istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 5.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz Oferta – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 2) Oryginał lub kopię pełnomocnictwa: a) dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać lub dokumentów, które zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. 2014, poz. 1114 oraz 2016r. poz. 352). b) dla ustanowionego pełnomocnika, do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa, musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty – w przypadku, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z odpisu z właściwego rejestru, który zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych o ogólnodostępnych baz danych, w szczególności z rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r., poz. 1114 oraz z 2016r., poz. 352), względnie innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 5) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy). Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane – Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 2.A do niniejszej SIWZ. 6) W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach