Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz ZOL Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze (w systemie cateringowym)

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-400 Przysucha, Al.Jana Pawła II 9A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  Al.Jana Pawła II 9A
  26-400 Przysucha, woj. mazowieckie
  REGON: 670205134
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzzozprzysucha.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu oraz ZOL Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przysusze (w systemie cateringowym)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług w zakresie całodziennego żywienia hospitalizowanych pacjentów w SPZZOZ w Przysusze. dla średnio 81 pacjentów dziennie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55321000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-04-28

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach