Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych projektów (Programów/Wydziałów) IAM

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych projektów (Programów/Wydziałów) IAM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetem wybranych projektów (Programów/Wydziałów) IAM. Usługi w zakresie administracji wskazanego przez Zamawiającego budżetu projektów (Programów/Wydziałów) obejmują: 1) administrację budżetami projektów (Programów/Wydziałów) w porozumieniu z Kierownikiem Programu/Wydziału, 2) nadzór nad dokumentacją, przygotowywanie raportów w projektach (Programach/Wydziałach), 3) nadzór nad budżetem projektów we współpracy z Realizatorami i Ekspertami, 4) weryfikację kosztorysów projektów (Programów/Wydziałów); 5) monitorowanie rozliczeń finansowych poszczególnych projektów (Programów/Wydziałów); 6) monitorowanie rozliczeń umów i zgodności wydatków z ustawą PZP; 7) nadzór nad obiegiem umów w projektach (Programach/Wydziałach); 8) administrowanie umów zlecenie i umów o dzieło podpisywanych w ramach projektów (Programów/Wydziałów); 9) prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją projektów (Programów/Wydziałów); 10) kontrolę i aktualizację wydatków we współpracy z innymi Wydziałami i Programami IAM; 11) przygotowywanie sprawozdań z realizacji projektów (Programów/Wydziałów) w uzgodnieniu z e wskazanym Kierownikiem Wydziału /Menadżerem Projektu; 12) koordynację realizacji i rozliczania umów, przetargów, itp. we współpracy z innymi działami IAM; 13) nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów projektów (Programów/Wydziałów); 14) realizację obiegu dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej, Planowane przez Zamawiającego projekty – Program/Wydział, które zostaną powierzone Wykonawcy: Wydział Komunikacji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 2.Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach