Przetargi.pl
Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych.

Główny Inspektorat Transportu Drogowego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-807 Warszawa, Al. Jerozolimskie
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 222 204 801 , fax. 222 204 899
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Główny Inspektorat Transportu Drogowego
  Al. Jerozolimskie 94
  00-807 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 204 801, fax. 222 204 899
  REGON: 17427604000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gitd.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa ciemnych włókien światłowodowych. Zamówienie zostało podzielone na dwie (2) części zamówienia: Część I: Udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego ciemnych włókien światłowodowych w relacjach: Al. Jerozolimskie 94, GITD Warszawa – Al. Jerozolimskie 136, GITD Warszawa, w ilości włókien: 4J. Część II: Udostępnienie Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego ciemnych włókien światłowodowych w relacjach: Al. Jerozolimskie 94, GITD Warszawa – Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, Warszawa, w ilości włókien: 2J. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32562000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiającywymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1) Część I: 1800,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset złotych,00/100); 2) Część II:1 800,00 zł (słownie złotych: tysiąc osiemset złotych,00/100); 1.4. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej z innymi wykonawcami, którzy w tym postępowaniu złożyli odrębne oferty (zgodne ze wzorem określonym Formularzem DP.2.). W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 3 Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 4.Dowód wniesienia wadium zgodnie z postanowieniami Warunków szczególnych SIWZ. W przypadku gdy wymagane wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia podpisany przez wystawcę (gwaranta). 5.Pisemne zobowiązanie innego podmiotu, w przypadku gdy Wykonawca polegał na jego zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej wraz z dokumentami potwierdzającymi okoliczności, o których mowa w II części SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach