Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146, , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, , fax. 177 800 146
  REGON: 00030863700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu sanitarnego na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportu sanitarnego realizowanego specjalistycznym środkiem transportu w zależności od rodzaju transportu na rzecz Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: Grupa 1 – Transport sanitarny realizowany przez zespoły ratownictwa medycznego, w tym: a) Grupa 1A transport sanitarny specjalistyczny b) Grupa 1B transport sanitarny podstawowy Grupa 2 – Transport sanitarny w obszarze administracyjnym miasta Mielca pacjentów niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego (doprowadzenie lub wniesienie pacjenta do mieszkania). Grupa 3 - Transport sanitarny poza obszar administracyjny miasta Mielca pacjentów niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportu do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego (doprowadzenie lub wniesienie pacjenta do mieszkania) oraz pacjentów wymagających konsultacji lekarza specjalisty, wykonania badania diagnostycznego lub kontynuacji leczenia w innym podmiocie leczniczym (przewóz, doprowadzenie /wniesienie pacjenta do miejsca konsultacji lub badań i z powrotem, przekazanie dokumentacji medycznej, przekazanie pacjenta lub oczekiwanie na pacjenta) Grupa 4 – Transport sanitarny pacjentów pomiędzy budynkami Szpitala Specjalistycznego w Mielcu Grupa 5 – Transport krwi, preparatów krwiopochodnych i materiałów biologicznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach