Przetargi.pl
Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S; Dostawa materiałów metalograficznych do przygotowania próbek; Dostawa termopar.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S; Dostawa materiałów metalograficznych do przygotowania próbek; Dostawa termopar.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Temat: Dostawa części zamiennych do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S Opis: Przedmiotem zamówienia są części zamienne do urządzenia Bernex CVD BPXpro 325 S zgodne z nr seryjnym 519 706 rok produkcji 2007 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Temat: Dostawa materiałów metalograficznych do przygotowania próbek. Opis: Oferowane materiały muszą być dedykowane, certyfikowane i zapewniające bezpieczne użytkowanie urządzeń do metalografii firmy Struers - bez utraty gwarancji, uszkodzenia urządzenia i utraty zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ Temat: Dostawa termopar Opis: 1. Termopary typ S (2 szt) w osłonce ceramicznej zgodne z AMS 2750E - 2 kpl 2. Termopara typ S - 3 szt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38540000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach