Przetargi.pl
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zagórz.

Gmina Zagórz ogłasza przetarg

 • Adres: 38-540 Zagórz, ul. 3 Maja
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 622 062 , fax. 134 622 062
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zagórz
  ul. 3 Maja 2
  38-540 Zagórz, woj. podkarpackie
  tel. 134 622 062, fax. 134 622 062
  REGON: 37044077800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagorz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Zagórz.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zagórz, ul. Chopina, Poraż, Tarnawa Dolna oraz Olchowa. Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć części. Zadania w zakresie części od 1 do 4 otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 3.1. Przedmiot zamówienia został podzielony na części obejmujące w szczególności: 1) Część nr 1 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zagórz, ul. Chopina. Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w układzie grawitacyjnym. Ciągi kanalizacyjne zostały zaprojektowane z rur PCV kl. S fi 200x5,9mm i fi 160x4,7mm oraz z rur PCV kl. N fi 200x4,9mm i fi 160x4,0mm. Odcinek sieci będzie częściowo przebiegał w gminnej drodze asfaltowej. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. W zależności od miejsca ich instalacji zwieńczeniem studzienek będą włazy o nośności od 5 do 40 ton. W miejscu przebiegu inwestycji występuje kolizja z istniejącą z siecią gazową – na kanalizacji zostanie ułożona rura ochronna PE fi 225. Zakres prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 2) Część nr 2 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraż, ul. Stawki. Zgodnie z ukształtowaniem terenu zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PCV-U SN8 o średnicach fi 200x5,9 i fi 160x4,9. Na trasie sieci kanalizacyjnej projektuje się studzienki kanalizacyjne rewizyjne niewłazowe z rur z tworzywa sztucznego o średnicy fi 400mm. Zwieńczenia studzienek kanalizacyjnych w obszarze dojazdu stanowić będą włazy żeliwne na rurze teleskopowej, w terenie zielonym ze stożkiem betonowym. W miejscu przebiegu inwestycji występuje kolizja z istniejącą z siecią gazową – na kanalizacji zostanie ułożona rura ochronna PE fi 280. Zakres prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 3) Część nr 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poraż, ul. Skalna Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków. Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur PCV-U SN8 o średnicach fi 200x5,9 i fi 160x4,9. Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PE SDR17 fi 90x5,4mm. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienki rewizyjne niewłazowe z rur z tworzywa sztucznego o średnicy 400mm. Zwieńczenie studzienek stanowić będą w obszarach dróg włazy żeliwne, natomiast w terenie zielonym ze stożkiem betonowym. Zaprojektowano także dwie studzienki betonowe – rewizyjną fi 1000mm oraz rozprężną fi 1200mm. W miejscu przebiegu inwestycji występują kolizje z istniejącą z siecią gazową. Skrzyżowania zostaną zabezpieczone rurami ochronnymi PE o średnicy 280mm. Projektowana sieć kanalizacyjna wymaga także przekroczenia cieku wodnego – przekroczenie zostanie wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE fi 125. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepompownię ścieków z elementów prefabrykowanych, która będzie wyposażona w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Parametry projektowanej przepompowni ścieków: • zbiornik Ø1200x3900; • pompy o nominalnych parametrach: wydajność 3,5 l/s, wysokość podnoszenia 16,4 m, moc 3,9 kW. Przepompownia ścieków zostanie wyposażona w bezprzewodowy system monitoringu oparty o pakietową transmisję danych GPRS pozwalający na bieżące nadzorowanie pracy obiektu. Zasilanie przepompowni projektuje się wykonać z kabla YAKY 4x35mm2. Zakres prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 4) Część nr 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnawa Dolna. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków. Kanalizację sanitarną grawitacyjną zaprojektowano z rur PCV-U SN8 o średnicach fi 200x5,9 i fi 160x4,9. Przewód tłoczny zaprojektowano z rur PE SDR17 fi 90x5,4mm. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienki rewizyjne niewłazowe z rur z tworzywa sztucznego o średnicy fi 400mm. Zwieńczenie studzienek stanowić będą w obszarach dróg włazy żeliwne, natomiast w terenie zielonym ze stożkiem betonowym. Zaprojektowano także studzienki betonowe – rewizyjną fi 1000mm oraz rozprężną fi 1200mm. W miejscu przebiegu inwestycji występują kolizje z istniejącą z siecią energetyczną, które zostaną zabezpieczone rurą ochronną dwudzielną o średnicy fi 110mm. Projektowana sieć kanalizacyjna wymaga także przekroczenia cieku wodnego oraz drogi o nawierzchni asfaltowej. Przekroczenia występują w jednym miejscu i zostaną wykonane metodą przewiertu w rurze ochronnej PE fi 280. Ze względu na ukształtowanie terenu zaprojektowano przepompownię ścieków z elementów prefabrykowanych, która będzie wyposażona w dwie pompy pracujące naprzemiennie. Parametry projektowanej przepompowni ścieków: • zbiornik Ø1200x4040; •pompy o nominalnych parametrach: wydajność 3,6 l/s, wysokość podnoszenia 5,8 m, moc 1,10 kW. Przepompownia ścieków zostanie wyposażona w bezprzewodowy system monitoringu oparty o pakietową transmisję danych GPRS pozwalający na bieżące nadzorowanie pracy obiektu. Zasilanie przepompowni projektuje się wykonać z kabla YAKY 4x35mm2. Zakres prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5) Część 5 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olchowa. Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w układzie grawitacyjnym. Ciągi kanalizacyjne zostały zaprojektowane z rur PCV kl. S fi 200x5,9mm oraz fi 160x4,7mm. Na trasie kanalizacji projektuje się studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych. W zależności od miejsca ich instalacji zwieńczeniem studzienek będą włazy o nośności od 5 do 40 ton. W miejscu przebiegu inwestycji występuje kolizja z istniejącą z siecią energetyczną – na kanalizacji zostanie ułożona rura ochronna dwudzielna typu PS. Zamawiający informuję, że przedmiotem zamówienia nie jest objęty odcinek przebiegający pod drogą powiatową. Zakres prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej z części zawarty został w dokumentacji technicznej określonej jednolicie jako załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład której wchodzą: - przedmiary robót; -kosztorysy szczegółowe - dokumentacje projektowe; -specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiOR). 3.3. Rozwiązania równoważne. W przypadku użycia w SIWZ lub w załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w SIWZ lub w załącznikach dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Użycie w dokumentacji projektowej oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy Pzp oznacza, że Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. Użycie w SIWZ lub w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że Zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 3.4. Gwarancja. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia i materiały na okres wskazany z formularzu oferty. Warunki gwarancji opisuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Długość okresu gwarancji - stanowi również kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny) od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Udzielając gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatne czynności przeglądów gwarancyjnych w okresie udzielonej gwarancji na cały przedmiot zamówienia, więc powinien te koszty uwzględnić w wynagrodzeniu. Przeglądy będą odbywały się minimum raz w roku, chyba, że gwarancja producenta danego materiału wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych. 3.5. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 3.5.1. zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 2 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców. 3.5.2. w przypadku podpisania umowy Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podał - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca będzie zawiadamiał podczas realizacji umowy Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dotyczących podwykonawców, a także przekazywał informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić podwykonawców na zasadach określonych w art. 143 b ustawy Pzp. 3.5.3. jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Kary umowne za nieprawidłowe zgłaszanie podwykonawców oraz realizowanie na ich rzecz płatności określone są we wzorze umowy. 3.5.4. Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 3.6. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wykonywanie prac objętych w/w zakresem zamówienia dotyczy czynności/prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych i instalacyjnych wskazanych w pkt 3.1-3.2. Wyjątkiem objęte są sytuacje, gdy prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie umowy o podwykonawstwo. Zamawiający jest uprawniony, w trakcie całego okresu realizacji inwestycji, do weryfikacji formy zatrudnienia pracowników Wykonawcy przy jej wykonywaniu. Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz stosowanie sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zawarte są w § 13 wzoru umowy stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232440-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 9.1.1. W przypadku składania oferty na część 1 zamówienia - 1 800,00 złotych brutto (słownie: tysiąc osiemset złotych) 9.1.2. W przypadku składania oferty na część 2 zamówienia – 3 000,00 złotych brutto (słownie: trzy tysiące złotych 9.1.3. W przypadku składania oferty na część 3 zamówienia – 10 000,00 złotych brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) 9.1.4. W przypadku składania oferty na część 4 zamówienia – 11 000,00 złotych brutto (słownie: jedenaście tysięcy złotych) 9.1.5. W przypadku składania oferty na część 5 zamówienia – 2 000,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące złotych) 9.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach opisanych w pkt. 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od precyzowania warunku w przedmiotowym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach