Przetargi.pl
DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH ORAZ PRODUKTÓW MEDYCZNYCH

Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Paderewskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 240 231 , fax. 172 252 302
 • Data zamieszczenia: 2019-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o. o.
  ul. Paderewskiego 5
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 240 231, fax. 172 252 302
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cm-lancut.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH ORAZ PRODUKTÓW MEDYCZNYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A.Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA MATERIAŁÓW SZEWNYCH ORAZ PRODUKTÓW MEDYCZNYCH Asortyment został szczegółowo opisany w załącznikach Nr 2, tj. w załączniku od numeru 2.1. do numeru 2.12., czyli w formularzach asortymentowo – cenowych. B.Podział na części zamówienia Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 pakietów (zadań): PAKIET I Nić syntetyczna pleciona, wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego, powlekana glikolidem i laktydem stearylowo – wapniowym, czas wchłaniania 60 – 70 dni; czas podtrzymywania tkankowego 28 – 35 dni (75 % po 14 dniach) (Załącznik Nr 2.1.) PAKIET II Szew syntetyczny, wchłanialny, monofilament, polidwuoksanon do ran gojących się wolniej, wchłaniający się od 180 do 210 dni o okresie podtrzymywania tkankowego minimum 6 tygodni (Załącznik Nr 2.2.) PAKIET III Nić syntetyczna, pleciona niewchłanialna (Załącznik Nr 2.3.) PAKIET IV Nić syntetyczna jednowłóknowa niewchłanialna (Załącznik Nr 2.4.) PAKIET V Nić syntetyczna, niewchłanialna, monofilamentowa wykonana z polipropylenu (Załącznik Nr 2.5.) PAKIET VI Zestawy szewne, taśmy retrakcyjne, staplery, nić syntetyczna (Załącznik Nr 2.6) PAKIET VII Staplery, ładunki, narzędzia laparoskopowe, klipsy (Załącznik Nr 2.7.) PAKIET VIII Siatki specjalistyczne (Załącznik Nr 2.8.) PAKIET IX Siatki niewchłanialne (Załącznik Nr 2.9.) PAKIET X Siatki częściowo wchłanialne (Załącznik Nr 2.10.) PAKIET XI Materiały hemostatyczne (Załącznik Nr 2.11.) PAKIET XII Nić niewchłanialna poliestrowa, lekko błyszcząca, elastyczna, odporna na rozciąganie z długotrwałym podtrzymywaniem tkanek z miękka strukturą o gładkiej powierzchni powleczona silikonem (Załącznik Nr 2.12.) Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne pakiety (zadania). W poszczególnym pakiecie, czyli w każdym formularzu asortymentowo – cenowym muszą być uwzględnione wszystkie pozycje. Brak jakiejkolwiek pozycji asortymentowej w danym Załączniku Nr 2 spowoduje odrzucenie danej oferty przetargowej. Oferty można składać do jednej lub więcej lub wszystkich części. 1.Zaoferowany przez Wykonawców przedmiot zamówienia ma spełniać wymagania opisane w niniejszej Specyfikacji. 2.Podane przez Zamawiającego w Załącznikach Nr 2 ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczenia ceny oferty, tzn. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości w danym asortymencie w zależności od potrzeb i nieprzewidzianych sytuacji z prawem do proporcjonalnego zmniejszenia wartości umowy. 3.Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w każdym Załączniku Nr 2 przez Zamawiającego nie spowoduje żadnych konsekwencji finansowo – prawnych. 4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) Ustawy. 6.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców. 7.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust 3a Ustawy (zatrudnienie na umowy o pracę). 8.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 9.Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 10.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 11.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie dostaw będących przedmiotem zamówienia. Termin wykonania zamówienia: 1.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą stosownym transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o., ul. Paderewskiego 5, 37 – 100 Łańcut z dopiskiem „Apteka Szpitalna”. 2.Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez okres 12 miesięcy począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy w dni robocze w godzinach od 8.00 do 14.00. 3.Zamawiający ustala, że dniami roboczymi są to dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 z wyłączeniem sobót i niedziel oraz określonych ustawą świąt. 4.Minimalny termin dostawy przedmiotu zamówienia to dwa dni robocze, natomiast maksymalny termin dostawy to siedem dni roboczych. 5.Termin dostawy liczony jest w następnym dniu roboczym od dnia złożenia zamówienia. 6.Zamówienia będzie składał Kierownik Apteki Szpitalnej lub inna upoważniona osoba w formie pisemnej elektroniczne lub za pomocą faksu. Termin płatności: Płatność za realizację cząstkową, tj. za dostawę przedmiotu zamówienia będzie dokonywana przelewem w terminie do 30 dni po dostawie towaru do „Centrum Medycznego w Łańcucie” Sp. z o. o. do Apteki Szpitalnej i przedłożeniu poprawnie wystawionej faktury VAT Zamawiającemu w formie oryginału.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia: A.Warunki udziału w postępowaniu: 1.Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)nie podlegają wykluczeniu; 2)spełniają warunki udziału w postępowaniu. 2.Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b. Ustawy dotyczące: 1)Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej; 2)Sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 3)Zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie należałoby przedstawić w sposób szczególny dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, czy zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający w tym przypadku wymaga od Wykonawców złożenia oświadczenia, o którym mowa w rozdziale XI pkt A. ppkt 1 (Załącznik Nr 3).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wymaganie dokumenty i oświadczenia: A.Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia: 1.Zgodnie z art. 25a ust. 1 pkt 1, ust. 3 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych do oferty każdy z Wykonawców zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 3, w którym Wykonawca wstępnie potwierdzi, że: 1) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1. pkt 12 – 22 Ustawy Pzp, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 – Ustawy Pzp. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 Ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć oświadczenie o wspólnym ubieganiu się o zamówienie. Złożone oświadczenie ma potwierdzić, spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskaże spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawcy zmieścili informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. A. ppkt. 1. Specyfikacji, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu. Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 – 6 Ustawy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 Specyfikacji, stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum, przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej itp.) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy. 2.Każdy z Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacje z sesji otwarcia ofert) zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1. pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4. 3.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w poszczególnym pakiecie, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów: 3.1.Aktualnych certyfikatów, potwierdzających, że zaoferowany przez Wykonawcę asortyment jest wyrobem medycznym i posiada aktualne dopuszczenia do obrotu i używania dla wyrobów medycznych zgodnie z Ustawą z dnia 26 maja 2015 roku z późniejszymi zmianami o wyrobach medycznych – Załącznik Nr 5 do oferty. 3.2.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126) w celu potwierdzenia, że dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda od Wykonawców złożenia opisów lub fotografii lub innych materiałów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. W dokumentach tych powinny być zawarte informacje potwierdzające jednoznacznie zgodność zaoferowanych produktów z opisem przedmiotu zamówienia określonych w formularzach asortymentowo – – cenowych, czyli w Załącznikach Nr 2 – Załączniki Nr 6 do oferty. Dokumenty wymienione w ppkt. 3.1. i 3.2. Wykonawcy mogą złożyć według własnego wyboru, tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na nośnikach elektronicznych tj. na płycie CD lub Pendrive itp. Wszystkie te dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. B.Wykaz innych wymaganych dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą, brak których spowoduje odrzucenie oferty: 1.Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY – Załącznik Nr 1 do oferty. 2.Wypełnione formularze asortymentowo – cenowe – Załączniki Nr 2 do oferty. Do oferty przetargowej należy załączyć tylko te formularze, na które Wykonawca składa ofertę. 3.Pełnomocnictwo do podpisania oferty oraz składania wyjaśnień jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona. Pełnomocnictwo powinno być dołączone do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie „za zgodność z oryginałem”. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone – Załącznik Nr 7 do oferty. 4.Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom – – Załącznik Nr 8 do oferty (jeżeli dotyczy). Dokument ten Wykonawca zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie. Poświadczenia „za zgodność z oryginałem” dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie „za zgodność z oryginałem” powinno być w formie pisemnej. Wszystkie dokumenty winny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e lub upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, a dokumenty załączone w formie kserokopii muszą być potwierdzone przez Wykonawcę „za zgodność z oryginałem”. Składając dokumenty w formie kserokopii należy wpisać słowa np.: „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub „za zgodność z oryginałem” – „data” i podpisać. W przypadku przedstawienia kopii nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co do jej prawdziwości Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach