Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym - wywrotką o ładowności min. 8 ton, kiprującą na boki i do tyłu, w ilości do 900 godzin, do prac na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie

Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki 131
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  ul. Kościuszki 131 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93195012300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiatwroclawski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym - wywrotką o ładowności min. 8 ton, kiprującą na boki i do tyłu, w ilości do 900 godzin, do prac na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług transportowych samochodem ciężarowym - wywrotką o ładowności min. 8 ton, kiprującą na boki i do tyłu, w ilości do 900 godzin, do prac na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie. 2.Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: teren działania Obwodu Drogowego w Sulimowie, obejmujący gminy: Czernica, Długołęka, Siechnice i Żórawina. 3. Ustalenia organizacyjne związane z wykonaniem zamówienia: 1) Ustalenia i decyzje dotyczące pełnienia nadzoru, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 2) Wykonawca po podpisaniu umowy przekaże Zamawiającemu numery telefonów kontaktowych i faksów oraz dokonywać będzie na bieżąco ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3) Usługi będą zlecane przez kierownika Obwodu Drogowego w Sulimowie, który poda dokładną datę i godzinę zlecenia z co najmniej 16 godzinnym wyprzedzeniem. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi na terenie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie z opisem znajdującym się w materiałach przetargowych. 2. Za ewentualne szkody w terenie powstałe w czasie wykonywania usługi odpowiada Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do: a) utrzymania sprzętu w stałej gotowości technicznej, b) pokrycia wszelkich kosztów naprawy sprzętu, kosztów paliwa i eksploatacji. 4. Wykonawca wyposaży w telefon komórkowy operatora jednostki sprzętowej. 5. Wykonanie usług na wniosek Zamawiającego będzie podlegało monitoringowi za pomocą specjalistycznego urządzenia do rejestracji parametrów pracy sprzętu. 6. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca dostosuje (na swój koszt w ramach umowy), jednostkę sprzętową do montażu ww. urządzenia do monitorowania sprzętu. 7. Zamawiający zamontuje w pojeździe Wykonawcy sprawne urządzenie, które podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy w stanie nie pogorszonym. 8. Wykonawca po zamontowaniu urządzenia monitorującego zobowiązuje się, do: a) używania go zgodnie z jego przeznaczeniem, b) utrzymania w należytym stanie, c) nie udostępniania osobom trzecim, d) zgłaszania wszelkich usterek urządzenia. 9. Koszt naprawy ewentualnych usterki urządzenia powstałych z winy Wykonawcy ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601810000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach