Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych dla Opery na Zamku w Szczecinie

Opera na Zamku ogłasza przetarg

 • Adres: 71-637 Szczecin, ul. Teofila Firlika 20
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4348102, 4348135 , fax. 91 4348133
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Opera na Zamku
  ul. Teofila Firlika 20 20
  71-637 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4348102, 4348135, fax. 91 4348133
  REGON: 00028047100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera.szczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych dla Opery na Zamku w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług transportowych w zakresie przewozu drogowego osób i rzeczy (towarów - dekoracji), na potrzeby Opery na Zamku w Szczecinie, obejmujące transport drogowy osób i rzeczy na terenie kraju, w tym lokalny jak również transport drogowy osób i rzeczy poza granicami kraju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.opera.szczecin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach