Przetargi.pl
Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto Police, w podziale na trzy części

Urząd Miejski w Policach ogłasza przetarg

 • Adres: 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4311830 , fax. 91 4311832
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Policach
  ul. Stefana Batorego 3 3
  72-010 Police, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4311830, fax. 91 4311832
  REGON: 81168539000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.police.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto Police, w podziale na trzy części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w obszarze Stare Miasto Police, w podziale na trzy części. CZĘŚĆ I zamówienia - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, remontem klatki schodowej oraz robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Tadeusza Kościuszki 30 CZĘŚĆ II zamówienia - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z wymianą instalacji elektrycznej, remontem klatki schodowej oraz robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Tadeusza Kościuszki 32 CZĘŚĆ III zamówienia - Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z remontem klatki schodowej i robotami towarzyszącymi w Policach przy ul. Tadeusza Kościuszki 47
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452133161
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wymaganego wadium: - dla CZĘŚĆI I : 4.300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta zł, 00/100); - dla CZĘŚĆI II : 4.800 zł (słownie: cztery tysiące osiemset zł, 00/100); - dla CZĘŚĆI III : 3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset zł, 00/100); 2. Wadium może być wnoszone: - w pieniądzu (wpłacone jedynie przelewem na rachunek bankowy Gminy Police), - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto nr 79 1020 4795 0000 9102 0009 0886. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca winien przedstawić dowód, iż przelew został dokonany w w/w terminie. 4. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu powinno być w oryginale zamieszczone w ofercie. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. 7. Dyspozycje w zakresie wypłat wadium dla wykonawców, których oferty nie zostaną wybrane, zamawiający przekaże do kasy w ciągu 2 dni roboczych. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, wymaganych w zał. nr 1 do SIWZ lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.police.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach