Przetargi.pl
okresowe dostawy artykułów spożywczych (soki, syropy, wody mineralne)

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA ogłasza przetarg

 • Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. C. K. Norwida 3
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3552010 , fax. 094 3552011
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA
  ul. C. K. Norwida 3 3
  78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3552010, fax. 094 3552011
  REGON: 33039239000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niwa.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  okresowe dostawy artykułów spożywczych (soki, syropy, wody mineralne)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są okresowe dostawy artykułów spożywczych (soki, syropy, wody mineralne) w terminie od 28.05.2013 r. do 27.05.2014 r. dla Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego NIWA w Kołobrzegu (zwanego dalej CRR KRUS NIWA) zgodnie z załączonym formularzem zestawienia dostaw, który stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji. 2. Artykuły spożywcze muszą zawierać czytelne etykiety z opisem produktu, temperaturą przechowywania oraz numerem partii 3. Kody CPV: 15321600-0, 15321100-5, 15321200-6, 15322100-2, 15321000-4, 15321800-2, 15981000-8, 15981200-0. 4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania wymienione w obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r., Nr 136 poz. 914 ze zmianami) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie tej ustawy, 3) rozporządzenia (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 28 stycznia 2002 r. ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L31/1, z dnia 01.02.2002 r.), 4) rozporządzenia (WE) Nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Ministra dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG (Dz. Urz. EU L70/1, z dnia 16.03.2005 r.) 5) rozporządzenia Komisji Nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych (Dz.Urz.UE L322/12 z dnia 7.12.2007 r.). 6) rozporządzenia Komisji Nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 r. ustalającego najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych (Dz.Urz.UE L364/5 z dnia 20.12.2006 r.) 7) rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r., w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające Dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz.UE L384/4, z dnia 13.11.2004 r.), 5. Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych każdorazowo przez zamawiającego w zamówieniu - pod rygorem odmowy przyjęcia dostawy i dokonania zapłaty. 6. Ilości określone przez zamawiającego są ilościami orientacyjnymi, które mogą ulec zmianie z uwagi na różnice w obłożeniu obiektu, zmianę kategorii gości, zalecone diety oraz specyfikę sporządzania posiłków, w związku, z czym Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu dostaw w poszczególnych pozycjach załącznika nr 3 do umowy, po cenach w nim określonych. 7. Biorąc pod uwagę zapis pkt 6 zapotrzebowanie określone w załączniku nr 3 do umowy nie jest wiążące dla Zamawiającego i jego niezrealizowanie nie będzie stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych Wykonawcy. LP. NAZWA TOWARU ILOŚĆ JM 1 Sok Hortex lub produkt równoważny - czarna porzeczka, grapefruitowy, jabłkowy, pomarańczowy, wieloowocowy, wielowarzywny, pomidorowy lub produkt równoważny - opakowanie 1l 1200 szt 2 Sok jabłkowy, wieloowocowy, pomarańczowy, klarowny, bez cukru - Hortex lub produkt równoważny -opakowanie ( karton od 0,2 do 0,25l) 3000 szt 3 Sok pomidorowy 100% opakowanie - butelka 0,3l 300 szt 4 Syrop owocowy zagęszczony - smak: porzeczka, wiśnia, truskawka, pomarańcz opakowanie od 5l 2200 l 5 Syrop owocowy zagęszczony - smak: żurawinowym , malinowym, wiśniowym opakowanie od 0,4 do 0,5l 120 szt 6 Woda mineralna gazowana - Żywiec lub produkt równoważny - opakowanie 1,5l 1000 szt 7 Woda mineralna gazowana i niegazowana opakowanie 0,5l 4000 szt 8 Woda mineralna niegazowana - Żywiec lub produkt równoważny - opakowanie 1,5l 3500 szt 9 Woda źródlana mineralna gazowana i niegazowana - Jantar Premium lub produkt równoważny - opakowanie - butelka szklana, zwrotna, zakręcana o poj.0,3 l 4600 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153216000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.niwa.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną