Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i jego rejonów z podziałem na 7 zadań

Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłasza przetarg

 • Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (052) 370-57-17 , fax. (052) 370-57-16
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Fordońska 6 6
  85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. (052) 370-57-17, fax. (052) 370-57-16
  REGON: 09236416000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw-bydgoszcz.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i jego rejonów z podziałem na 7 zadań
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Połączenia w ramach publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej: - połączenia lokalne - połączenia międzystrefowe - połączenia do sieci komórkowych - zapewnienie transmisji dla faksu Usługi powinny być świadczone zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. Ust. 171 2004 poz. 1800, z późniejszymi zmianami) ZADANIA: 1)ZDW Bydgoszcz: 1A-ul. Fordońska 6, Bydgoszcz; 1B-ul. Fordońska 44, Bydgoszcz 2)RDW Inowrocław: 2A-ul. Budowlana 40, Inowrocław 3)RDW Toruń: 3A- ul. Polna 113, Toruń, 3B- Młyniec II nr 38, Lubicz 4)RDW Tuchola: 4A- ul. Przemysłowa 4, Tuchola, 4B- Oddział Szubin 5)RDW Wąbrzeźno: 5A-ul. 1 Maja 61, Wąbrzeźno, 5B- ul. Wczasowa 40, Brodnica 6)RDW Włocławek: 6A-ul. Chopina 1, Włocławek, 6B- ul. Mielęcińska 1, Włocławek. 6C -Rumiankowo 7)RDW Żołędowo: 7A -ul. Pałacowa 15, Osielsko
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 642100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip.zdw-bydgoszcz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach