Przetargi.pl
Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 88-300 Mogilno, ul. Witosa 6
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 315 22 35 , fax. 052 315 12 33
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
  ul. Witosa 6 6
  88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 315 22 35, fax. 052 315 12 33
  REGON: 34043307500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mpgk.mogilno.pl/ i http://bip.mpgk.mogilno.pl/?c=233
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedsiębiorstwo komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych dla MPGK sp. z o.o. w Mogilnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa flokulantu do odwadniania osadów ściekowych na potrzeby Oczyszczalni Ścieków w Mogilnie. 1.Sukcesywna dostawa flokulantu o łącznej ilość 3.600 kg, służącego do odwadniania osadu na prasie taśmowej w oczyszczalni ścieków w Mogilnie. 2.Flokulant w formie emulsji. 3.Czas przechowywania produktu w temp. 5-30oC - ok 12 miesięcy. 4.Wydajność flokulantu maksimum 5 kg/Mg suchej masy odpadów ściekowych. 5.W wyniku zastosowania oferowanego flokulantu wymagane jest uzyskanie minimum 20% suchej masy w osadzie odwodnionym. 6.Flokulant powinien gwarantować łatwe odklejanie się od taśmy odwodnionych osadów i nie powodować zaklejania się porów płótna filtracyjnego. 7.Przedstawiony w ofercie flokulant musi być wcześniej przetestowany laboratoryjnie i przystosowany do własności osadu i urządzeń Zamawiającego. 8.Wykonawca powinien dokonać doboru flokulantu biorąc pod uwagę przyjęte rozwiązania technologiczne na oczyszczalni ścieków w Mogilnie. 9.Flokulant powinien posiadać wymagane przepisami certyfikaty świadczące o jakości i kartę charakterystyki. 10.Opakowania dostarczanego środka powinny posiadać opis w języku polskim. 11.W celu przeprowadzenia prób laboratoryjnych flokulantu, Zamawiający udostępni odpowiednią ilość osadu, który można otrzymać w dniach od 01.03.2010 do 12.03.2010r w godzinach 700 - 1500. 12.Do oferty należy dołączyć protokół z przeprowadzonych testów osadu na formularzu stanowiącym załącznik nr 3, podpisany przez Wykonawcę. 13.Wykonawca przeprowadzi przedmiotowe testy we własnym zakresie i na własny koszt. 14.W cenie oferty należy uwzględnić dodatkowe koszty, takie jak: transport, doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania flokulantu, pomoc techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 245420005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.mpgk.mogilno.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach