Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Staropoznańskiej w Inowrocławiu - odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Bagiennej

Miasto Inowrocław ogłasza przetarg

 • Adres: 88-100 Inowrocław, ul. F. D. Roosevelta 36
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 52 3555250 , fax. 52 3555233
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Inowrocław
  ul. F. D. Roosevelta 36 36
  88-100 Inowrocław, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 52 3555250, fax. 52 3555233
  REGON: 00059636900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.inowroclaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Staropoznańskiej w Inowrocławiu - odcinek od ul. Fabrycznej do ul. Bagiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Staropoznańskiej w Inowrocławiu, w odcinku od ul Fabrycznej do ul. Bagiennej, o łącznej długości 944,97 m, wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej, na podstawie załączonej do siwz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 2. W zakres robót wchodzi: 1) włączenie sieci kanalizacji deszczowej z rur żelbetowych w ul. Staropoznańskej na odcinku od ul. Bagiennej do Chemicznej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staropoznańskiej oraz włączenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Staropoznańskiej na odcinku od ul. Chemicznej do Fabrycznej w istniejącą sieć kanalizacji deszczowej Dn 800 poprzez studnię rewizyjną w ul. Poznańskiej (oznaczona na planie jako Si1); 2) budowa ciśnieniowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z rur z polietylenu umożliwiającego przyszłościowe odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynkówa. mieszkalnych przy ul. Bagiennej; 3) wymiana przewodu wodociągowego z rur żeliwnych Dn 100 na wodociąg Dn 200 z rur z żeliwa sferoidalnego wraz z przyłączami z rur z polietylenu, do granic posesji w ul. Staropoznańskiej, na odcinku od ul. Bagiennej do ul. Fabrycznej; 4) przebudowa nawierzchni ul. Staropoznańskiej, w tym: a) wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez ułożenie warstwy profilowej, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, b) wymiana zniszczonych krawężników i obrzeży betonowych, c) wymiana nawierzchni chodnika i zjazdów na kostkę betonową, d) budowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej, e) regulacja urządzeń telekomunikacyjnych, kanalizacyjnych, gazowych i wodociągowych, f) oznakowanie dróg, wykonanie terenów zielonych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, załączone do siwz. 3. Do Wykonawcy należy również: 1) powiadomienie gestorów uzbrojenia i zarządcy drogi o rozpoczęciu robót, 2) zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji powykonawczej, 3) sporządzenie i przedstawienie Zamawiającemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu; 4) uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i poniesienie opłat z tym związanych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy zł). 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275). Z treści wadium wniesionego w formie określonej w pkt. 2-5 powinno wynikać bezwarunkowe i bez sprzeciwu, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Urzędu Miasta Inowrocławia: PKO BP I/O Inowrocław 34 1020 1505 0000 0302 0076 2872. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miasta Inowrocławia lub zamieścić w osobnej kopercie - opisanej -wadium- dołączonej do oferty. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.inowroclaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach