Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości budynku ZUS w Szczecinie przy ul. Citroena oraz terenu przyległego.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-530 Szczecin, ul. Matejki 22
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 4596207
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie
  ul. Matejki 22 22
  70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 4596207
  REGON: 00001775600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania i utrzymania czystości budynku ZUS w Szczecinie przy ul. Citroena oraz terenu przyległego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości budynku usługowego przy ul. Citroena w Szczecinie oraz terenu przyległego - w terminie od otrzymania od Zamawiającego wezwania do rozpoczęcia wykonywania umowy, nie wcześniej jednak niż od 06.08.2011r. do 05.05.2012 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu, wartości oraz terminu realizacji umowy w przypadku zmian organizacyjnych Oddziału ZUS lub nieoddania obiektu przy ul. Citroena, do użytku, w terminie 06.08.2011r. Wezwanie Wykonawcy do rozpoczęcia wykonywania umowy zależne jest od uzyskania stosownych zezwoleń na eksploatację i użytkowanie nieruchomości przy ul. Citroena w Szczecinie. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: a) świadczenia usług polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości następującej nieruchomości ZUS: - budynku usługowego przy ul. Citroena w Szczecinie - 7.976,77m2 - terenu przyległego do budynku usługowego - 5.419,10 m2. b) dokonywania sprzątania po wykonanych pracach remontowych w ramach przysługującego wynagrodzenia. Powierzchnia wyłączona tymczasowo ze sprzątania na czas remontu nie będzie pomniejszana przez Zamawiającego z wynagrodzenia miesięcznego. c) dokonywania sprzątania środkami czystości Wykonawcy. d) dostarczania na bieżąco środków czystości w postaci papieru toaletowego, ręczników papierowych, jednorazowych wkładów z mydłem w pianie, kostek wc oraz worków na śmieci. e) dostarczania środków czystości, które winny być najwyższej jakości oraz: -być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, -posiadać stosowne pozwolenia Ministra Zdrowia (w przypadku środków myjąco - dezynfekujących), -posiadać stosowne karty charakterystyk i karty technologiczne produktów. A. Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w następujących nieruchomościach ZUS: 1. budynek usługowy przy ul. Citroena w Szczecinie - 7.976,77 m2, w tym: a) część biurowa + archiwum (4.721,27 m2 ) b) komunikacja wewnętrzna - korytarze, klatki schodowe, przedsionki dźwigów, dźwigi (2.027,52 m2) c) pomieszczenia socjalne (257,83 m2 ) d) toalety (212,45 m2) e) pomieszczenia magazynowe, techniczne i gospodarcze (546,35m2) f) garaże (211,35 m2) oraz g) okna i naświetla (1.300,00m2) h) oszklone drzwi korytarzowe (342,00m2 ) 2. teren zewnętrzny obsługiwanej nieruchomości - 5.419,1 m2, w tym: a) pieszojezdnie (1.670,80 m2 ) b) parkingi (1.476,20 m2 ) c) chodniki (278,30 m2 ) d) powierzchnia biologicznie czynna (1812,20 m2 ) e) zabudowa osłony śmietnikowej (8,60 m2 ) f) odcinek chodnika przy ul. Citroena przyległy do posesji Oddziału ZUS - (173,00 m2) B. Zakres prac obejmuje następujące czynności: Utrzymanie w należytym stanie sanitarno-porządkowym powierzchni poziomych i pionowych z uwzględnieniem, iż: - w pokojach biurowych i archiwum występują wykładziny PCV, podłoga winylowa, gres, - na korytarzach, hollach, klatkach schodowych i dźwigach występują wykładziny PCV, gres, - w toaletach i pomieszczeniach socjalnych występuje gres, - w piwnicach - gres USŁUGI SPRZĄTANIA TRADYCYJNEGO 1. Zakres prac związanych z utrzymaniem porządku przy sprzątaniu codziennym: 1.1 Czyszczenie, konserwacja, zamiatanie i mycie na mokro powierzchni podłogowych w pokojach biurowych oraz w korytarzach, hollach i na klatkach schodowych, 1.2 mycie przeszklonych drzwi na korytarzach, 1.3 mycie podestów i poręczy na klatkach schodowych, 1.4 czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szaf, szafek i innego sprzętu biurowego, a także parapetów, pulpitów, przepierzeń, listew ściennych, drzwi, kaloryferów, telefonów, grzejników, włączników światła itp. 1.5 opróżnianie i czyszczenie koszów i pojemników na odpadki oraz popielniczek, a także wymiana worków w pojemnikach na śmieci, wymiana worków w miarę potrzeb. Worki do pojemników na śmieci zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie, 1.6 wynoszenie śmieci do pojemników w tym celu przeznaczonych, 1.7 utrzymanie czystości toalet: mycie z dezynfekcją podłóg, mycie i czyszczenie: urządzeń sanitarnych, glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, Wykonawca uzupełnia w toaletach papier toaletowy, ręczniki papierowe i mydło w płynie. Środki higieniczne do sanitariatów zabezpiecza Wykonawca we własnym zakresie, 1.8 na bieżąco zaopatrzenie pomieszczeń sanitarnych w środki czystości, 1.9 czyszczenie wycieraczek i usuwane piasku, 1.10 zmywanie schodów wejściowych do budynku ZUS, 1.11 sprzątanie kabin wind z myciem wykładziny, ścian bocznych itp. 1.12 codzienne zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z miejsc parkingowych, w tym na poziomie -1 oraz na terenie przyległym, 1.13 zgłaszanie upoważnionemu pracownikowi Oddziału wszelkich uwag o usterkach wymagających napraw, których Wykonawca nie jest w stanie usunąć. 2. Zakres prac wykonywanych raz w tygodniu: 2.1 pokrywanie odpowiednimi powłokami (przeciwpoślizgowymi) i polerowanie powierzchni podłogowych zmywalnych na korytarzach, hollach, na klatkach schodowych (częstotliwość powinna zapewniać nienaganną czystość i wygląd podłóg i posadzek), 2.2 zamiatanie powierzchni garażowych i miejsc parkingowych pod budynkiem (w tym usuwanie plam po olejach), 3. Zakres prac wykonywanych według potrzeb i cyklicznie: 3.1 usuwanie pajęczyn oraz kurzu ze ścian, sufitów i lamp, sztucznych roślin i kwiatów, 3.2 czyszczenie i konserwacja poręczy na klatkach schodowych, 3.3 w budynku ZUS czyszczenie na mokro tapicerki i krzeseł, foteli oraz konserwacja mebli biurowych skórzanych - dwa razy w okresie obowiązywania umowy, (na wyposażeniu budynku Oddziału przy ul. Citroena znajduje się ok. 900 krzeseł / foteli tapicerowanych); 3.4 usuwanie kurzu i śmieci w pomieszczeniach magazynowych na poziomie -1 jeden raz w miesiącu, 3.5 sprzątanie przy pomocy urządzeń mechanicznych powierzchni parkowania i ruchu - trzy razy w okresie obowiązywania umowy. USŁUGI MYCIA OKIEN i NAŚWIETLEŃ 4. Usługi wykonywane cyklicznie: 4.1dwustronne mycie okien (szyb, ram okiennych i parapetów od wewnątrz i z zewnątrz) i świetlików wewnątrz i na zewnątrz budynku (technika mycia okien powinna być dostosowana do okien PCV) - dwa razy w okre-sie obowiązywania umowy. USŁUGI OCZYSZCZANIA CHODNIKÓW, PLACÓW I INNYCH TERENÓW 5. Porządkowanie terenu przyległego do obiektów ZUS obejmujące m.in.: 5.1 zamiatanie chodników, wejść, przejazdów i innych powierzchni utwardzonych, 5.2 zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń, w tym z terenów zielonych, 5.3 porządkowanie śmietników, 5.4 usuwanie opadłego listowia, zielska, w tym likwidację przerostów chwastów oraz traw znajdujących się na powierzchni chodników i przy krawężnikach 5.5 posypywanie piaskiem lub innym skutecznym środkiem, nie zawierającym chemikaliów, chodników i podjazdów na terenie przyległym do obiektu w okresie zimowym (środki zabezpiecza Wykonawca) , 5.6 podczas opadów śniegu natychmiastowe przystąpienie do usuwania śniegu oraz usuwanie oblodzenia z terenów przyległych do budynku (chodniki, parkingi, drogi dojazdowe, schody itp.) 5.7 sukcesywne wywożenie śniegu i lodu na zewnątrz poza obręb posesji na właściwe składowisko, 5.8 mycie i konserwacja murków i wykończeń z ceramiki budowlanej na terenie posesji - raz w okresie obowiązywania umowy, 5.9 usuwanie graffiti, 5.10 sprzątanie (zamiatanie) terenu przyległego do budynku (chodniki, drogi dojazdowe, parkingi) - raz w tygodniu, 5.11 koszenie trawy, docinanie krzewów i podlewanie terenów zielonych na terenie przyległym do budynku - wg potrzeb, 5.12 udrażnianie kanałów i koryt odprowadzających wodę deszczową na terenie posesji - dwa razy w okresie obowiązywania umowy. INNE 6. Zapewnienie serwisu dziennego dla potrzeb Oddziału ZUS obejmującego zapewnienie czystości w godzinach urzędowania oraz sprzątanie pokoi biurowych, pomieszczeń socjalnych i toalet, o których mowa w pkt. A ppkt 1 lit. a),c),d). Do zadań serwisu należy także utrzymanie porządku i czystości w godzinach pracy na klatce schodowej, windach, holu wejściowym, korytarzach itp. 7. Wykonawca ma obowiązek dokonywania sprzątania po wykonywanych pracach remontowych (mycie okien, usuwanie pyłu i kurzu z szaf, biurek, stolików, urządzeń biurowych oraz umycie powierzchni podłóg i ścian ) bez dodatkowego wynagrodzenia. Powierzchnia wyłączona tymczasowo ze sprzątania na czas remontu nie będzie pomniejszona przez Zamawiającego z wynagrodzenia miesięcznego. 8. Utrzymanie w czystości terenów przyległych do obiektu, w tym odśnieżanie dotyczy również dni wolnych od pracy jak soboty, niedziele i święta. 9. Pomieszczenia biurowe są sprzątane 5 dni w tygodniu, natomiast utrzymanie czystości oraz usuwanie oblodzenia i śniegu z terenu przyległego do budynku ZUS - 7 dni w tygodniu. Wykonanie powyższych czynności wyszczególnionych w lit. B, powinno być potwierdzone protokołem wykonania prac stanowiącym załącznik do wzoru umowy oraz odnotowane w rejestrze prac wykonywanych cyklicznie, do którego prowadzenia zobowiązany jest Wykonawca. Orientacyjny zakres środków czystości oraz worków do pojemników na śmieci wymaganych od Wykonawcy w okresie realizacji umowy. C. ŚRODKI CZYSTOŚCI Wykonawca w okresie trwania umowy zapewni na bieżąco dla pracowników Oddziału ZUS i klientów środki czystości oraz worki do pojemników na śmieci, w wymienionym obiekcie, o poniższych parametrach: a) papier toaletowy jednowarstwowy, typu Jumbo, duży, szary, średnica 18,5 - 19 cm, dł. Min 240 m, szer. Min. 9 cm, średnica tulejki 6 cm, gram. 27-34 g/m2, łatwo rozpuszczający w kontaktach z wodą, 1 op./12 rolek, b) pojedyncze ręczniki papierowe składane w Z, szare, gofrowane, jednowarstwowe, wodotrwałe z makulatury (żywicowane w celu podniesienia wytrzymałości ręcznika w stanie mokrym), gramatura min. 40g/m2. Wymiar listka w stanie rozłożonym: długość 25 cm, szerokość 23 cm (tolerancja wymiarów: + / - 0,5 cm), opakowanie (karton): 4.000 szt., do pojemników typu Merida; c) jednorazowe wkłady z mydłem w pianie o pojemności 880 ml i właściwościach myjąco - pielęgnacyjnych zawierających pochodne lanoliny i inne substancje zapobiegające wysuszaniu skóry. Mydło powinno posiadać ładny zapach, do dozowników typu Merida; d) kostki wc w koszyczkach, czyszczące, antybakteryjne, odświeżające; e) worki 35 l / 50 szt. HDPE, f) worki 60 l / 20 szt. LDPE, g) worki 120 l / 10 szt. LDPE w okresie trwania umowy D. Warunki realizacji: 1) Wykonawca będzie świadczył usługi za pomocą środków myjąco - czyszczących, urządzeń i sprzętu technicznego będącego w posiadaniu Wykonawcy; 2) Wykonawca dostarcza w ramach wynagrodzenia: a) ręczniki papierowe, papier toaletowy, jednorazowe wkłady z mydłem w pianie, worki na śmieci i kostki wc posiadające odpowiednio karty charakterystyki, Wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu, oraz karty technologiczne produktów w przypadku papieru toaletowego i ręczników; oraz b) inne środki czystości i higieniczne niezbędne do wykonania umowy, które muszą: -być dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego pobytu ludzi, -posiadać stosowne pozwolenia Ministra Zdrowia (w przypadku środków myjąco - dezynfekujących), -posiadać stosowne karty charakterystyki i karty technologiczne produktów. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia na każde wezwanie Zamawiającego karty charakterystyki lub Wpis do Krajowego Systemu Informowania o Kosmetykach Wprowadzonych do Obrotu dla mydła i wszystkich pozostałych środków przy pomocy których będzie realizowany przedmiot umowy w trakcie realizacji umowy 4) Usługa czyszczenia okien jest możliwa z podłogi. tj. do wysokości 3 m. 5) Koszty związane z wywożeniem śniegu i lodu na właściwe składowiska poza obręb posesji obiektu ZUS, leżą po stronie Wykonawcy. 6) Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie przeznaczone do przechowywania środków / sprzętu niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy. 7) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać prace w sposób nie powodujący zakłóceń w rytmie pracy Zamawiającego. 8) Zamawiający pracuje w dniach od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych, niedziel oraz innych dni ustalanych przez Prezesa ZUS. 9) W przypadku zmian organizacyjnych, które spowodują zmniejszenie sprzątanej powierzchni wynagrodzenie za wykonanie usługi sprzątania może ulec zmniejszeniu w oparciu o obowiązującą stawkę za 1 m2 sprzątanej powierzchni odpowiednio do faktycznie sprzątanej powierzchni. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący rozdział SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909192004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wadium należy wnieść w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w terminie do dnia 25.07.2011r. do godziny 11:30. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: a) w pieniądzu - wyłącznie przelewem - na konto depozytowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Bank Handlowy w Warszawie S.A. I O/ Warszawa 86 1030 1016 0000 0000 6174 1007; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 3. W przypadku wadium wnoszonego w formach, o których mowa w pkt 2. SIWZ lit. b - e - dokument należy dostarczyć do kasy wewnętrznej Zamawiającego ul. Matejki 22 w Szczecinie, pok. nr 229A (III piętro), czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach: 11:00-13:00, z uwzględnieniem terminu składania ofert i wniesienia wadium. 4. Wadium w formie innej niż pieniężna musi być wystawiona na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną lub na pełnomocnika ustanowionego zgodnie z zapisami art. 23 ust.2 ustawy. 5. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, d) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie (art. 26 ust. 3 ustawy), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie, o której mowa w pkt. 2. b) - e) z treści gwarancji lub poręczenia musi w szczególności jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji lub poręczenia) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 2, bez potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach