Przetargi.pl
Dostawa naczyń jednorazowego użytku do JW 4224 Wałcz

Jednostka Wojskowa 4224 ogłasza przetarg

 • Adres: 78-601 Wałcz, ul. Ciasna 7
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 67 2502184 , fax. 67 2502184, 2502971
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4224
  ul. Ciasna 7 7
  78-601 Wałcz, woj. zachodniopomorskie
  tel. 67 2502184, fax. 67 2502184, 2502971
  REGON: 32092740400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.1rblog.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa naczyń jednorazowego użytku do JW 4224 Wałcz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa naczyń jednorazowego użytku dla Jednostki Wojskowej 4224 Wałcz, ul. Ciasna 7, 78-601 Wałcz - Skład Wałcz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508840005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.1rblog.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach