Przetargi.pl
Świadczenie usług, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie obowiązywania umowy.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 000288981
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie obowiązywania umowy.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług, sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy nad pracownikami Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. – Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.), zwanym dalej „KP”, i w ustawie z dnia 20. 07. 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej „Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce”, w okresie obowiązywania umowy. Przedmiot zamówienia podzielono na 2 (dwie) części osobno oceniane: Część A – Usługi, z których część świadczona ma być w odległości (w linii prostej) nie większej niż 2,0 km od siedziby głównej Zamawiającego przy Wybrzeżu L. Pasteura 1 we Wrocławiu, Część B – Usługi, z których część świadczona ma być w odległości (w linii prostej) nie większej niż 2,0 km od siedziby jednostek organizacyjnych Zamawiającego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. 2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, wymienione w Załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26. 02. 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (ogłoszonej w Dz. Urz. UE L 94 z 28. 03. 2014 r.), a wartość zamówienia jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 750.000,00 EUR. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Przeprowadzanie badań profilaktycznych pracowników – wstępnych, okresowych, kontrolnych i sanitarno-epidemiologicznych, wraz z założeniem „Książeczki zdrowia”, przewidzianych w KP; 2) Wydawanie orzeczeń lekarskich o zdolności do pracy w określonym zawodzie i na określonym stanowisku pracy; 3) Przeprowadzanie badań lekarskich w celu orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia i określanie czasu potrzebnego na przeprowadzenie zalecanego leczenia, wydanie orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia, zgodnie z art. 131 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce; 4) Przeprowadzanie badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych niezbędnych do celów przewidzianych w KP oraz badań psychologicznych kierowców kat. A, B, C, D, T, E, wraz z wydaniem orzeczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jedn. - Dz. U. z 2017 r., poz. 250, z późn. zm.); 5) Udział lekarza medycyny pracy w działaniach zakładowej komisji BHP polegającej na rozpoznaniu i ocenie czynników występujących w środowisku pracy powołanej w trybie określonym w art. 23712 KP; 6) Wykonywanie szczepień ochronnych, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. - Dz. U. z 2018 r., poz. 151, z późn. zm.); 7) Monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych, ocena możliwości wykonania pracy uwzględniająca stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy; 8) Prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, w szczególności w celu ustalenia przyczyn chorób zawodowych; 9) Prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie patologii zawodowej; 10) Inicjowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich realizacji; 11) Gromadzenie i przechowywanie informacji o stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką lekarską. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej, dotyczącej imiennych kartotek osób objętych opieką. 4. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85000000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach