Przetargi.pl
Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - I etap

Gmina Miejska Bolesławiec ogłasza przetarg

 • Adres: 59700 Bolesławiec, ul. Rynek
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 756 456 400 , fax. 756 456 402
 • Data zamieszczenia: 2018-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Bolesławiec
  ul. Rynek 41
  59700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 756 456 400, fax. 756 456 402
  REGON: 23082140500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.um.boleslawiec.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie – I etap. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z projektu budowlanego, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA: Przedmiot zamówienia nie obejmuje całości prac, które są opisane w załączonej dokumentacji projektowej. Zamówienie obejmuje tylko część robót i dlatego w pierwszej kolejności należy zapoznać się z zakresem robót, który oznaczony jest na planie sytuacyjnym – zał. Nr 1 do niniejszej SIWZ. Elementy wykreślone nie podlegają niniejszemu zamówieniu. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach