Przetargi.pl
„Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-220 Legnica, Nowodworska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 76 8566350, , fax. 76 8566355
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  Nowodworska 60
  59-220 Legnica, woj. dolnośląskie
  tel. 76 8566350, , fax. 76 8566355
  REGON: 39008153600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lpgk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych wraz z wykonywaniem prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy przy ul. Rzeszotarskiej. 2.Zakres prac obejmuje: 1)ręczne sortowanie odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych na frakcje (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, szkło i inne materiały wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznej linii sortowniczej oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, 2)ręczne sortowanie innych odpadów (np. budowlanych) na poszczególne frakcje (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, szkło, itp.) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, 3)prace związane z przygotowaniem odpadów do sortowania i wyładunku, tj. wydzielenie odpadów tarasujących, rozrywanie worków, itp., 4)ręczny demontaż odpadów wielkogabarytowych przy użyciu narzędzi prostych zapewnionych przez Wykonawcę (młotki, siekiery, łomy, piły ręczne, itp.), 5)utrzymanie porządku na stanowisku pracy oraz w przyległym otoczeniu, 6)prace porządkowe na terenie RIPOK i terenie przyległym. 3.Usługa świadczona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.30 do 16.30 i od 12.00 do 22.00 (zmiana dziesięciogodzinna) oraz w soboty w godzinach od 07.00 do 15.00 (zmiana ośmiogodzinna). W przypadku demontażu odpadów wielkogabarytowych przewiduje się zmianę ośmiogodzinną pięć dni w tygodniu. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia modyfikacji czasu pracy, w tym ilości godzin na zmianie o czym poinformuje Wykonawcę przynajmniej na 24 godziny przed planowaną modyfikacją. Modyfikacja czasu pracy może również dotyczyć uruchomienia trzeciej zmiany. 4.Zamawiający przewiduje, że prace będą wykonywane od poniedziałku do piątku przez 6-12 osób w ciągu dnia, a w soboty przez 4-10 osób. Zamawiający zastrzega możliwość modyfikacji ilości pracowników (zmniejszenie lub zwiększenie) o czym poinformuje Wykonawcę przynajmniej na 24 godziny przed planowaną modyfikacją. 5.Szacunkowa ilość roboczogodzin w ramach świadczenia usługi będącej przedmiotem zamówienia wynosi 9.648 roboczogodzin. Zamawiający zastrzega, że podana ilość roboczogodzin jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb Zamawiającego bez ponoszenia konsekwencji finansowych. 6.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie RIPOK pomieszczenie socjalno-bytowe zgodne z wymogami BHP dla pracowników oddelegowanych do realizacji usługi. Pomieszczenie socjalno-bytowe winno być wyposażone w umywalki, kabiny prysznicowe oraz WC. 7.Wykonawca wyznaczy: 1)Brygadzistów (co najmniej dwie osoby), którzy będą nadzorowali i koordynowali pracę osób wykonujących czynności objęte przedmiotem zamówienia, 2)Koordynatora ds. BHP, który będzie nadzorował przestrzeganie przepisów BHP przez osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem zamówienia oraz będzie osobą do kontaktu z Zamawiającym w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Brygadziści oraz Koordynator ds. BHP powinni wykazać się znajomością języka polskiego, a w sytuacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę obcokrajowców, którzy nie posługują się językiem polskim, również języka lub języków, którymi posługują się pracownicy oddelegowani przez Wykonawcę lub Podwykonawcę do realizacji zamówienia. 8.Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w ramach realizacji zamówienia czynności w zakresie: ręcznego sortowania odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych na frakcje (tworzywa sztuczne, folia, makulatura, szkło i inne materiały wskazane przez Zamawiającego) przy mechanicznej linii sortowniczej oraz w innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, ręcznego sortowania innych odpadów (np. budowlanych) na poszczególne frakcje (tworzywa sztuczne, folia makulatura, szkło) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie RIPOK, ręcznego demontażu odpadów wielkogabarytowych przy użyciu narzędzi prostych zapewnionych przez Wykonawcę. 9.Wykonawca winien zebrać wszelkie informacje niezbędne do właściwej kalkulacji ceny oferty. Przed złożeniem oferty Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowany przedmiot zamówienia. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie z Kierownikiem Zakładu Zagospodarowania Odpadów (76/ 856-63-43), a następnie potwierdzić w formie pisemnej. Wszelkie koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. W przedmiotowym postępowaniu jest wymagane wadium. 2. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium, którego wysokość wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, określonego w pkt XII.1. SIWZ. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. okres określony w pkt X.1. SIWZ. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r., poz. 310 z późn. zm.). 6. Nie dopuszcza się składania wadium w innej walucie niż PLN. Zapis ten dotyczy również wadium złożonego w innej formie niż w pieniądzu. 7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczeń, gwarancja/ poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winno zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji, poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem, c) kwotę gwarancji, poręczenia, d) termin ważności gwarancji/ poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do: zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub -zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A., nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959. W takim przypadku WADIUM na koncie Zamawiającego musi znaleźć się najpóźniej do dnia i godziny składania ofert, określonych w pkt XII.1. SIWZ i być oznaczone: „WADIUM DO PRZETARGU NZP/TZZ/8/2019”. 9. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wniesiono w wymaganym terminie, decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 10. Wykonawca winien dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub c) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.13. Przedłużenie okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienie nowego wadium może nastąpić w przypadkach określonych w art. 85 ust. 4 ustawy Pzp. 14. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniósł wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium. 15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie Wykonawcę, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego od Wykonawcy, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do Oferty należy załączyć wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia, kompletna oferta winna zawierać: 1)Formularz ofertowy, sporządzony według Załącznika nr 1 do SIWZ. 2)Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone według Załącznika nr 2 do SIWZ. 3)W sytuacji gdy Wykonawca na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych i/lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, winien złożyć także: -złożyć zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone wg Załącznika nr 5 do SIWZ. Do zobowiązania należy dołączyć dokument (pełnomocnictwo w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii), z którego będzie wynikać, że osoba(-y) podpisująca(-e) zobowiązanie jest(są) uprawniona(-e) do dokonania takiej czynności, jeżeli nie wynika to z dokumentów rejestrowych innego podmiotu (CEIDG/KRS), -w treści oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ zamieścić informacje o podmiotach, na zasoby których się powołuje w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. 4)W przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika załącza on dokument pełnomocnictwa (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię) podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawcy zgodnie z dokumentami rejestrowymi. 5)W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię). W pełnomocnictwie Wykonawcy ustanowią i wskażą Zamawiającemu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo będzie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania i podpisywania oświadczeń w imieniu Wykonawców zgodnie z dokumentami rejestrowymi. Dołączone do oferty pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, oraz wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 6)Dowód wpłacenia/ wniesienia wadium. 7)W przypadku gdy Wykonawca w treści oświadczenia, o którym mowa w pkt VII.2.1) SIWZ wskaże, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp może dołączyć do oferty dowody, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp. 2.Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy Pzp dotyczące przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp sporządzone według Załącznika nr 3 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- dokumenty i/lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w/w oświadczenie winno być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odrębnie, bądź przez Pełnomocnika występującego w imieniu Wykonawców, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Wykonawca winien bez wezwania przekazać Zamawiającemu w/w oświadczenie w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji, o której mowa w pkt XII.12. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach