Przetargi.pl
usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 54-610 Wrocław, Mińska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. (71) 356-39-19, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu
  Mińska 60
  54-610 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. (71) 356-39-19, , fax. -
  REGON: 36784953800177
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Osoba Prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dla nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi geodezyjne w zakresie sporządzenia dokumentacji geodezyjno-kartograficznej polegające na: podziale nieruchomości Zasobu WRSP będących we władaniu KOWR OT we Wrocławiu. 3.3 Usługi będące przedmiotem zamówienia należy wykonać według obowiązujących uregulowań prawnych w tym zakresie oraz wytycznych technicznych a w szczególności: 3.3.1 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2101 ze zm.) 3.3.2 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) 3.3.3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) 3.3.4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu doko-nywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 Nr 268 poz. 2663). 3.3.5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji grun-tów i budynków (t.j. z 2016 poz. 1034). 3.3.6 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 09 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geode-zyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011r. Nr 263 poz. 1572). 3.3.7 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formula-rzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyj-nego i kartograficznego (Dz. U. 2014 poz. 924). 3.4 Zamówienie podzielono na 8 odrębnych przedmiotów zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ „Wykaz nieruchomości do podziału’’ 3.5 Szczegółowy opis usługi do wykonania zgodnie z założeniami technicznymi przedstawiono w załączniku nr 8 do SIWZ „Wykaz nieruchomości do podziału’’ 3.6 Przedmioty zamówienia nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone. 3.7 Założenia techniczne wykonania prac: 3.7.1 Podział geodezyjny nieruchomości rolnych („w trybie rolnym”) 1) badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym badanie zapisów miejscowego planu zago-spodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku zapisów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. 2) wykonanie projektu podziału nieruchomości i przedstawienie go Zamawiającemu do akcepta-cji. 3) wznowienie punktów granicznych lub ustalenie granic nieruchomości objętej podziałem. 4) wyznaczenie i trwała stabilizacja na gruncie nowych punktów granicznych. 5) sporządzenie protokołu z czynności wznowienia lub ustalenia granic oraz utrwalenia punktów granicznych. 6) sporządzenie zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i przedstawienie go Zamawiające-mu do podpisu. 7) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej o niezbędne do podziału elementy zagospodarowania terenu w zakresie nieruchomości podlegającej podziałowi jeśli mapa zasadnicza jest prowadzona. 8) sporządzenie operatu technicznego z podziału i złożenie go do kontroli w ośrodku dokumen-tacji geodezyjnej i kartograficznej. 9) przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w wykazie usług geodezyjnych i in-nych dokumentów wymaganych umową. 3.7.2 Podział nieruchomości wykonywany na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) a) podział nieruchomości zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub przepisów szczególnych w tym zakresie: 1) badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 2) sporządzenie wstępnego projektu podziału nieruchomości i przekazanie go Zamawiające-mu do akceptacji wraz z mapą ewidencyjną, wypisem z rejestru gruntów oraz odpisem z księgi wieczystej. Po zaakceptowaniu wstępnego projektu podziału Zamawiający wystąpi do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o podział nieruchomości. 3) w przypadku negatywnej opinii o zgodności wstępnego projektu z ustaleniami miejscowe-go planu zagospodarowania przestrzennego gminy ponowne sporządzenie zaakceptowa-nego wstępnego projektu podziału w celu uzyskania pozytywnej opinii gminy. 4) wznowienie punktów granicznych, przyjęcie lub ustalenie granic nieruchomości objętej po-działem. 5) sporządzenie zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i przedstawienie go Zamawiają-cemu do podpisu, jeśli zachodzi taka konieczność. 6) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości jeśli jest prowadzona dla nieruchomości podlegającej podziałowi. 7) sporządzenie protokołu z czynności przejęcia granic. 8) wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości. 9) sporządzenie operatu technicznego z podziału (I etap) i złożenie go do kontroli w ośrodku. 10) przekazanie do gminy lub miasta projektów podziałów oraz kopii protokołu przyjęcia granic nieruchomości z klauzulą przyjęcia do zasobu lub przekazanie w/w dokumentów Zamawia-jącemu celem przesłania ich z pismem przewodnim do gminy lub miasta. 11) wyznaczenie i trwała stabilizacja na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządzenie protokołu z tych czynności jeśli decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości sta-nie się ostateczna. 12) przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w wykazie usług geodezyjnych i innych dokumentów wymaganych umową. b) podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 1) badanie stanu prawnego nieruchomości, w tym w szczególności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 2) wykonanie projektu podziału nieruchomości i przedstawienie go Zamawiającemu do ak-ceptacji. 3) wznowienie punktów granicznych, przyjęcie lub ustalenie granic nieruchomości objętej podziałem. 4) sporządzenie zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i przedstawienie go Zamawiają-cemu do podpisu jeśli zachodzi taka konieczność. 5) aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz mapy zasadniczej w zakresie wymaganym przez rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości jeśli jest prowadzona dla nieruchomości podlegającej podziałowi. 6) sporządzenie protokołu z czynności przejęcia granic. 7) wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości. 8) sporządzenie operatu technicznego z podziału (I etap) i złożenie go do kontroli w ośrodku. 9) przekazanie Zamawiającemu projektów podziałów oraz kopii protokołu przyjęcia granic nieruchomości z klauzulą przyjęcia do zasobu, wraz z mapą ewidencyjną, wypisem z reje-stru gruntów oraz odpisem z księgi wieczystej. Zamawiający wystąpi do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o podział nieruchomości. 10) W przypadku negatywnej decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości, ponow-ne sporządzenie projektu podziału nieruchomości zaakceptowanego przez Zamawiającego oraz innej dokumentacji niezbędnej do wydania pozytywnej decyzji. 11) wyznaczenie i trwała stabilizacja na gruncie nowych punktów granicznych oraz sporządze-nie protokołu z tych czynności jeśli decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stanie się ostateczna. 12) przekazanie Zamawiającemu dokumentów wymienionych w wykazie usług geodezyjnych i innych dokumentów wymaganych umową. 3.7.3 Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71332000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach