Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

Gmina Ozimek ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 22 800 , fax. 77 46 22 811
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ozimek
  ul. Ks. J. Dzierżona 4B
  46-040 Ozimek, woj. opolskie
  tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811
  REGON: 52796000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na następujących liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Ozimek: a) Nr 1 trasa: Ozimek- Ozimek przez Grodziec, Chobie, Mnichus b) Nr 1k trasa: Ozimek - Ozimek przez Grodziec, Chobie, Mnichus + Szkoła SP3 c) Nr 2 Ozimek - Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa Dolina, N. Schodnia. Schodnia d) Nr 2k trasa: Ozimek - Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa Dolina, N. Schodnia. Schodnia + Szkoła SP3 e) Nr 3 trasa: Ozimek- Ozimek - Ozimek przez Schodnia, Pustków Szczedrzyk f) Nr 3k trasa: Ozimek - Ozimek przez Nowa Schodnia, Schodnia, Pustków Szczedrzyk + Szkoła SP3 g) Nr 4 trasa: Ozimek - Ozimek przez Antoniów, Jedlice, Biestrzynnik, Dylaki h) Nr 4k trasa: Ozimek - Ozimek przez Antoniów, Jedlice, Biestrzynnik, Dylaki + Szkoła SP3 3. Usługi świadczone będą na terenie gminy Ozimek, w dni robocze. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy 5. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 6. Mając na uwadze zakres wykonywanych usług Wykonawca jest zobligowany uwzględnić przy realizacji usługi wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 8. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 9. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 11. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34980000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną