Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w m . Grodziec

Gmina Ozimek ogłasza przetarg

 • Adres: 46-040 Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 46 22 800 , fax. 77 46 22 811
 • Data zamieszczenia: 2021-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ozimek
  ul. Ks. J. Dzierżona 4B
  46-040 Ozimek, woj. opolskie
  tel. 77 46 22 800, fax. 77 46 22 811
  REGON: 52796000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w m . Grodziec
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót, lub decyzją ZRID) , Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w m . Grodziec na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą do skrzyżowani z Klasztorną na terenie Gminy Ozimek i infrastrukturą towarzyszącą w tym oświetlenia . Na długości około 930 m wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego w następującym zakresie: a) poszerzenie jezdni: b) przebudowa skrzyżowań; c) przebudowę lub budowa oświetlenia ulicznego; d) przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu; e) wydzielenie niezbędnego gruntu do realizacji zadania; f) uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna oraz projekt umowy 3. Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnić w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust.5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach