Przetargi.pl
Świadczenie usług pralniczych oraz najmu odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pralniczych oraz najmu odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  : Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług: Pakiet nr 1 – Pranie bielizny szpitalnej prania, prasowania, maglowania, prasowania ręcznego odzieży fasonowej, napraw krawieckich, sortowania, pakowania czystej bielizny, transportu bielizny (odbiór brudnej bielizny wraz z załadunkiem i przywóz czystej bielizny wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.) Pakiet nr 2 - Najem odzieży operacyjnej, fartuchów i obłożeń sterylnych prania, najmu, sterylizacji, transportu (odbiór brudnej bielizny wraz z załadunkiem i przywóz czystej bielizny wraz z rozładunkiem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego), w asortymencie i ilościach oraz wymaganiach w zakresie wykonywanej usługi wyszczególnionych w Formularzu cenowym - Zał. nr 2 oraz wymogów w zakresie świadczonej usługi zał. nr 2.1 do SIWZ. CPV: 98310000-9, 98315000-4, 98311000-6, 98312000-3, 60000000-8, 98393000-4
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1b SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy dołączyć do oferty: a) W zakresie Pakietu nr 1 i 2 pozytywną opinię wydaną przez właściwy organ sanitarny informującą, że pralnia, którą dysponuje Wykonawca spełnia wymagania niezbędne do prania bielizny dla jednostek służby zdrowia, lecznictwa otwartego i zamkniętego. b)W zakresie Pakietu nr 1 i 2 pozytywną opinię właściwego organu sanitarnego, dopuszczającą do użytkowania minimum jeden środek transportu do przewozu bielizny szpitalnej c)Minimum jeden pozytywny protokół kontroli Inspektora Sanitarnego, potwierdzający spełnianie wymagań określonych w p. 4a i b. d)W zakresie Pakietu nr 2 należy dołączyć aktualne deklaracje zgodności, certyfikaty jednostki notyfikowanej, wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017r. Nr 0, poz. 211) lub oświadczenie Wykonawcy, że dokument dla danego asortymentu nie jest wymagany e)W zakresie Pakietu nr 2 dla potwierdzenia, że oferowany przez Wykonawcę asortyment (odzież operacyjna- bluza, spodnie; fartuchy sterylne; obłożenia barierowe wielokrotnego użytku) spełnia wymagania normy PN EN 13795 należy dołączyć do oferty karty danych technicznych surowców, z których wykonany jest w/w asortyment

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach