Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

Powiat Chełmiński ogłasza przetarg

 • Adres: 86200 Chełmno, ul. Harcerska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6772410, 6772433 , fax. 566 772 421
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Chełmiński
  ul. Harcerska 1
  86200 Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6772410, 6772433, fax. 566 772 421
  REGON: 87111847700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-chelmno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę etyliny bezołowiowej i oleju napędowego do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa na potrzeby Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, w następujących ilościach: olej napędowy w ilości 30000 litrów, etylina bezołowiowa PB95 w ilości 14500 litrów. Ilości paliw zostały oszacowane na podstawie danych z ostatnich 12 miesięcy, są one przewidywanym zużyciem paliw w okresie obowiązywania umowy i mogą ulec zmianie. Paliwa będą odbierane sukcesywnie wg potrzeb do baków pojazdów użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie oraz Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09100000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 (informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach