Przetargi.pl
Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru i utylizacji odpadów medycznych i niebezpiecznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego następujących usług: Odpady medyczne i niebezpieczne. 1) Usługi związane z odbiorem, transportem i utylizacją odpadów medycznych oznaczone są kodem: 18 01, a w szczególności: 18 01 01,18 01 02,18 01 03, 18 01 04, 18 01 06. 18 01 08, 18.01.09 2) Sposób wykonania usługi: a) Wywóz odpadów 3 razy w tygodniu: poniedziałek, środa, piątek. W przypadku świąt lub dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w podane dni tygodnia (poniedziałek, środa, piątek) Wykonawca zapewni odbiór odpadów w pierwszy dzień roboczy przypadający po dniu świątecznym lub ustawowo wolnym od pracy oraz incydentalnie dodatkowo w trybie pilnym w ciągu 24 godz. od momentu złożenia zamówienia. b) Wywóz odpadów z terenu szpitala w godz. 700 - 900. c) Wyposażenie magazynu zamawiającego w 14 sztuk zamykanych pojemników typu MPO o pojemności 360l i 1 pojemnik o pojemności 120l na odpady oznaczone kodem 18 01 06, 18 01 08, d) Odbiór odpadów nastąpi poprzez zabranie pełnych pojemników z jednoczesnym wstawieniem tej samej ilości pustych i zdezynfekowanych opatrzonych nalepką z datą dezynfekcji, e) Wykonawca zobowiązany jest do załadunku odpadów, • Podstawić na czas trwania umowy wagę elektroniczną w magazynie odpadów Zamawiającego do komisyjnego ważenia odpadów, • Każdorazowo wystawiać karty przekazania odpadów – na własnych drukach zgodnie z obowiązującymi przepisami, • Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymogi ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1834 ze zm.) oraz europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych ADR, • Kierowcy winni posiadać odpowiednie kwalifikacje i zaświadczenia uprawniające do transportu towarów niebezpiecznych, • Wykonawca zapewni pojazd o ładowności do 10 ton ze względu na trudności wjazdowe na teren szpitala.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych oraz dysponuje odpowiednio przystosowanym środkiem transportu do przewozu odpadów medycznych oraz kierowcą posiadającym zaświadczenie ADR,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach