Przetargi.pl
Świadczenie usług pracowniczych dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu

Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 6650061, 8425008 (09) , fax. 746 650 062
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Kolejowa 4
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 6650061, 8425008 (09), fax. 746 650 062
  REGON: 89132253500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuk.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pracowniczych dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3. Opis przedmiotu zamówienia. I. Cel zamówienia Celem zamówienia jest usługa pracownicza do realizacji wyznaczonych zadań. II. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pracownicza polegająca na oddaniu przez Wykonawcę pracowników do wykonywania zadań związanych z realizacją usług: - sortowanie odpadów – wybieranie surowców wtórnych w kabinach sortowniczych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 43, - wykonywanie prac porządkowych na terenie Zakładu Segregacji i Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu ul. Beethovena 43 i w obrębie tego zakładu. 2. Zamawiający szacuje iż liczba roboczogodzin przepracowanych w ciągu 12 miesięcy wyniesie ok. 42 000 godzin. 3. Zamawiający wymaga aby Personel Wykonawcy liczył 16 pracowników zatrudnionych każdego dnia pracy. 4. Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmiany ilości (redukcji bądź zwiększenia) osób personelu na wniosek Zamawiającego w terminie 48 godzin od daty otrzymania żądania. 5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę członków Personelu Wykonawcy, których wyznaczył do realizacji usług określonych w danym Zleceniu, w terminie 48 godzin od daty otrzymania zlecenia. 6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do którejkolwiek z osób - Wykonawca jest zobowiązany przedstawić propozycję nowej osoby, w terminie 24 godzin od daty otrzymania zastrzeżeń - nowy pracownik rozpoczyna pracę nie później niż 24 godziny od daty otrzymania akceptacji. 7. Kod CPV - 79610000-3, 79620000-6 III. Realizacja przedmiotu zamówienia 1. Członkowie Personelu Wykonawcy, przed dopuszczeniem do realizacji poszczególnych usług, zobowiązani są do okazania Zamawiającemu dowodu tożsamości. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek niezgodność danych podanych w dowodzie tożsamości z danymi wskazanymi w liście, o której mowa w pkt. VI ppkt. 1 niniejszego OPZ, lub też odmowa okazania dowodu tożsamości spowoduje cofnięcie zgody Zamawiającego na przystąpienie przez członka personelu Wykonawcy do realizacji prac. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany przez Personel Wykonawcy w dni robocze w następujących godzinach: rozpoczęcie: 7:00 zakończenie: 17:00 przy założeniu pracy dla jednego Członka Personelu maksymalnie 10 godzin dziennie W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy (poniżej 10 godzin dziennie) godziny rozpoczęcia i zakończenia podlegają obustronnym ustaleniom. 3. W przypadku wykonywania pracy w dodatkowy dzień wolny od pracy warunki zatrudnienia oraz płacy ustalone będą ustalane każdorazowo. IV. Wymagania organizacyjne 1. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający zapewni bezpłatnie Wykonawcy narzędzia do należytego wykonywania przedmiotu Umowy. 2. Zamawiający na terenie zakładu posiada zaplecze socjalne z szatniami damskimi. 3. Zamawiający zastrzega sobie, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek zakupu odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników tj.: a) spodnie robocze ochronne z kieszeniami (ogrodniczki), b) bluza robocza letnia c) bluza robocza zimowa , d) buty ochronne robocze, e) koszulki bawełniane w ilości min. 2 szt. na osobę, f) rękawice ochronne, g) rękawice robocze gumowane, h) czapki ochronne - lato, czapki zimowe, i) kamizelki ostrzegawcze. 4. Jednocześnie na Wykonawcy spoczywa obowiązek wymiany/naprawy uszkodzonej części odzieży roboczej, dbania o jej czystość, a także dostosowania rozmiarów odzieży do poszczególnych osób personelu. 5. Zamawiający zastrzega sobie także, iż na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczania wody do picia w ilościach uzależnionych od potrzeb pracowników oraz warunków pogodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. V. Zakres usług i prac 1. Usługi wykonywane przez Personel Wykonawcy obejmują m.in.: a) ręczne sortowanie odpadów na linii sortowniczej w kabinach sortowniczych, b) sortowanie odpadów według rodzaju wskazanego przez Personel Zamawiającego min. opakowania tetrapak, HDPE, PET (z rozróżnieniem na kolory), PP, aluminiowe, żelazne oraz zanieczyszczenia, folię (z rozróżnieniem na kolory), papier i tekturę, i umieszczanie ich w odpowiednich wsypach; c) Personel Zamawiającego każdego dnia przed rozpoczęciem pracy wskaże Personelowi Wykonawcy rodzaj, jakość i ilość asortymentów wymaganych do wysortowania w danym dniu. d) bieżące sprzątanie kabin sortowniczych, sprzątanie hali sortowni, placów do niej przylegających oraz terenu wokół zakładu. VI. Wymagania, które powinien spełnić Wykonawca: 1. Zapewnienie 16 osób (członków Personelu Wykonawcy). Zamawiający wymaga na etapie realizacji umowy przedstawienia każdorazowo do akceptacji listę członków Personelu Wykonawcy wraz z: • kserokopią dowodu osobistego, • aktualnym oświadczeniem o niekaralności, podpisanym przez członka Personelu Wykonawcy, którego oświadczenie dotyczy - zgodnie z pkt. VII ppkt. 2 niniejszego OPZ, • dokument potwierdzający legalność zatrudnienia, urząd pracy. • potwierdzanie zgłoszenia Personelu Wykonawcy do ubezpieczeń druk ZUS ZUA - w terminie 7 dni od podpisania umowy 2. Musi wykazać kwotę obniżenia wpłaty na PFRON. 3. Zamawiający wymaga aby Koordynator Wykonawcy był do dyspozycji na terenie wykonywania usługi w ciągu 2 godz. od wezwania przez Zamawiającego. 4. Odprowadzanie za Personel Wykonawcy wszelkich składek ubezpieczeniowych, zaliczek na podatek dochodowy i innych wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa, oraz comiesięcznego przedkładania dokumentów potwierdzających dokonanie tych płatności. 5. Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej poprzez (m.in. zapewnienie badań lekarskich i szczepień (jeśli są wymagane) szkoleń BHP, prowadzenie ewidencji czasu pracy, sprawowanie nadzoru nad podpisywaniem listy obecności przez Personelowi Wykonawcy oraz innych wymaganych przepisami prawa) 6. Zapewnienie narzędzi do wykonywania przedmiotu zamówienia wraz z przeszkoleniem członków Personelu z obsługi (zawartego w Tabeli 1 poniżej): Tabela 1: Ilości i rodzaj narzędzi zapewnianych przez Wykonawcę Lp. Sprzęt Minimalne wymagania techniczne Ilość 1. Telefon komórkowy Nielimitowane rozmowy i sms, obsługa mms min. 2 szt VII. Wymagania, które musza spełniać członkowie Personelu Wykonawcy: 1. Znajomość języka polskiego na poziomie swobodnej komunikacji w mowie (każdy członek Personelu Wykonawcy musi swobodnie rozumieć polecenia w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy), 2. Aktualne oświadczenie o niekaralności, w szczególności w zakresie przestępstw określonych w Kodeksie karnym w zakresie: - przestępstw przeciwko ochronie informacji, - przestępstw przeciwko mieniu, - przestępstw przeciwko czci i nietykalności cielesnej, (wymagane oświadczenie danego członka Personelu Wykonawcy na etapie realizacji umowy). 3. Dobra kondycja fizyczna - wykonywanie przedmiotu Umowy wymaga wysiłku fizycznego, 4. Szybkość w przyswajaniu wiedzy, 5. Szybkość oceny potrzeb, 6. Sumienność w wykonywaniu zadań, 7. Odporność na stres.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79610000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10. Wymagania dotyczące wadium. 10.1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 10 000, 00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 10.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 10.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dowód wpłaty wadium. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oryginał oraz zaleca się alby Wykonawca dołączył do oferty również kopię gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 10.4. ppkt. 2-5 SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) należy załączyć w taki sposób, aby można było go odesłać po wyborze najkorzystniejszej oferty 10.4. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 10.5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem. Winna ona zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie: „Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.ze zm.), tj. 1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: b) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej” 10.6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych nr 34 1500 1764 1217 6002 2735 0000 z adnotacją „Wadium - świadczenie usług pracowniczych” 10.6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które znajduje się na rachunku Zamawiającego do wyznaczonego terminu składania ofert. 10.7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 10.8. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał jego wniesienia (art. 89 ust.1 pkt. 7b Pzp). 10.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 10.12. 10.10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10.11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 10.9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10.15. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10.17. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie będzie publikował średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, Zamawiający przeliczy na PLN wg ostatniego (przed dniem opublikowania ogłoszenia w BZP) opublikowanego przez NBP kursu PLN w stosunku do walut obcych. 10.18. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w pkt 10.4. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia NBP nie będzie publikował średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych, Zamawiający przeliczy na PLN wg ostatniego (przed dniem opublikowania ogłoszenia w BZP) opublikowanego przez NBP kursu PLN w stosunku do walut obcych. 10.19. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli jego wniesienia żąda Zamawiający. 10.20. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług pracowniczych dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wałbrzychu, znak 19/ZSiZO/PN/2019 10.21. Za zgodą zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 10.4. SIWZ. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 10.22. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencje lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Druk oferty – zał. Nr 1 do siwz. 2. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy). 4. Dowód wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną