Przetargi.pl
Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko - III przertarg

Gmina Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 746 474 100 , fax. 746 474 103
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kłodzko
  ul. Okrzei
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 746 474 100, fax. 746 474 103
  REGON: 89071796400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz Sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko - III przertarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest projekt pn. „Modernizacja zaplecza gastronomicznego oraz sali wystawowej w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko”. Adres inwestycji: Ołdrzychowice Kłodzkie, ul. Kłodzka 20, działka nr 520/2, AM-3, Obręb Ołdrzychowice Kłodzkie, gmina Kłodzko, powiat kłodzki, województwo dolnośląskie. Przedmiot zamówienia ostał podzielony na dwa zadania: Zadanie 1 – Remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej. Przedmiotem zamówienia jest remont kuchni wraz z przyległymi pomieszczeniami i sali wystawowej. Zadanie 2 – Wyposażenie kuchni i sali wystawowej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia kuchni do zaplecza gastronomicznego oraz sali wystawowej Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Kłodzko.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44160000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Oświadczenie w zakresie posiadania niezbędnych kompetencji i uprawnień do wykonania zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona Zamawiający wymaga przedstawienia kosztorysu ofertowego, sporządzonego odpowiednio na podstawie przedmiarów stanowiących Załącznik nr 4 do SIWZ (kosztorys ma dla Zamawiającego charakter pomocniczy przy realizacji i rozliczeniu projektu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach