Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce- ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w 2019/2020 roku

Przedszkole Nr 1 w Sobótce ogłasza przetarg

 • Adres: 55-050 Sobótka, ul. Słoneczna
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 316 29 14 , fax. 71 316 29 14
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 1 w Sobótce
  ul. Słoneczna 34
  55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie
  tel. 71 316 29 14, fax. 71 316 29 14
  REGON: 21410405000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://przedszkole1sobotka.szkolnastrona.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Przedszkole Publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce- ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49 w 2019/2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa wraz z rozładunkiem artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34, oraz ulica Świdnicka 49, 55-050 Sobótka w roku 2019/2020. Dostawy przedmiotu zamówienia odbywać się będą przez cały okres trwania umowy codziennie w godzinach od 6.30 do 7.30 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), transportem Wykonawcy na własny koszt i odpowiedzialność: Miejscem wykonania zamówienia jest siedziba Zamawiającego tj. budynek Przedszkola Nr 1 w Sobótce, ul. Słoneczna 34 i ul. Świdnicka 49, 55-050 Sobótka. Zakres ilościowy oraz asortyment został określony w opisie przedmiotu zamówienia – formularzu ofertowo – cenowym, stanowiącym Załączniki Część A, B, C do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia w trakcie realizacji umowy ilościowego zakresu opisanego przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załączniki Część A, B, C do SIWZ, z przyczyn niezależnych i nieprzewidzianych, za co nie ponosi odpowiedzialności. Podane ilości są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w zależności od faktycznych potrzeb. Każdorazowa wielkość partii dostawy uzgadniana będzie telefonicznie, za pomocą faxu lub poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym Wykonawcy sprawne i terminowe zrealizowanie zamówienia. W zamówieniach tych Zamawiający będzie określał dokładną ilość i rodzaj zamawianego asortymentu. Rozliczenia za wykonywaną dostawę dokonywane będą jednorazowo na koniec miesiąca, na podstawie dokonywanych zamówień. Wynagrodzenie stanowić będzie iloczyn ilości zamawianych artykułów żywnościowych oraz ceny jednostkowej. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. CZĘŚĆ A: Artykuły spożywcze – ilość i asortyment określony został w Załączniku Część A do SIWZ. CZĘŚĆ B: Warzywa i owoce – ilość i asortyment określony został w Załączniku Część B do SIWZ. CZĘŚĆ C: Pieczywo określony został w Załączniku Część C do SIWZ. W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części od A Zamawiający będzie składał zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 7.30 w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W odniesieniu do asortymentu zamówienia z części B,C Zamawiający będzie składał zamówienia z dwudniowym wyprzedzeniem w godz. 8.00- 13.00. Dostawa będzie miała miejsce do godz. 12.00 w dniu następnym, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiający wymaga należytej staranności przy realizacji przedmiotu zamówienia: Dostarczane warzywa i owoce muszą być świeże, niezwiędnięte, twarde, bez śladów zepsucia i pleśni, jednolite pod względem wielkości. Artykuły dostarczane przez Wykonawcę muszą spełniać następujące wymogi: a) Wygląd, tekstura i konsystencja: charakterystyczne dla rodzaju i stopnia rozdrobnienia, konsystencja sypka, bez grudek, niezlepiająca się przy ucisku, bez zbryleń, delikatna. b) Smak: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków. c) Zapach: charakterystyczny dla rodzaju surowca, bez obcych posmaków. d) Właściwości fizykochemiczne i biologiczne: brak zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, oznak i pozostałości szkodników, pleśni oraz bakterii chorobotwórczych. e) Opakowanie: torebki odpowiednio oznakowane, czyste, bez oznak zawilgocenia, zapleśnienia, obecności szkodników, całe, szczelne. Wszystkie produkty muszą posiadać niezbędne dokumenty dotyczące badań i dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty i atesty wymagane stosownymi przepisami i normami. Wykonawca będzie dostarczał zamówione artykuły i produkty spożywcze spełniające wymogi określone przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz aktów wykonawczych do niej. Dostarczane produkty nie mogą przekraczać daty ważności do spożycia, powinny być dostarczane w ich początkowym okresie gwarancji. Wykonawca będzie dostarczał artykuły żywnościowe własnymi środkami transportu spełniającymi obowiązujące w dniu realizacji wymogi prawne i na własny koszt. Wykonawca powinien zachować odpowiednie warunki transportu i przechowywania dostarczanego towaru. Wykonawca użyczy nieodpłatnie ewentualnie potrzebnych pojemników przy każdorazowej dostawie towaru do Przedszkola Nr 1 w Sobótce na okres do następnej dostawy. Określona ilość artykułów spożywczych jest ilością szacunkową, zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości produktów. Nie może to stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez wykonawcę co do ilości artykułów faktycznie zakupionych przez zamawiającego podczas realizacji umowy. W przypadku, gdy w opisie zamówienia, w jakiejkolwiek części Zamawiający użył nazwy własnej dla określenia walorów smakowych produktów, Zamawiający dopuszcza produkty o walorach smakowych równoważnych tj. takich samych lub zbliżonych. Wymagania stawiane wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Zamówienie obejmuje dostarczenie produktów wymienionych w poszczególnych pakietach do bloków żywieniowych na koszt Wykonawcy zadania w terminach i ilościach określonych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie dostarczał artykuły spożywcze będące przedmiotem zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze składanymi zamówieniami. Zamawiający nie gwarantuje Wykonawcy, że złoży zamówienie sumaryczne (w pełnym wymiarze), jest to uzależnione od zapotrzebowania, jakie będzie istniało w okresie realizacji umowy. Każdy artykuł spożywczy musi posiadać fabryczne jednostkowe opakowanie. Wykonawca zapewni, że dostarczone artykuły spożywcze będą należytej jakości oraz że będą dostarczone w oryginalnych i nienaruszonych opakowaniach nie później niż w połowie okresu przydatności do spożycia przewidzianego dla danego produktu. Zgodnie z art.26 ust.3 Ustawy zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych na cały asortyment stanowiący przedmiot zamówienia, tj. produktów innych producentów niż wymienione w dokumentach z zastrzeżeniem, by ich minimalne parametry jakościowe nie były gorsze niż parametry i cechy wskazanych produktów. Produkty żywnościowe będące przedmiotem zamówienia muszą odpowiadać wszelkim normom i standardom dopuszczającym je do sprzedaży i spożycia, w przypadku mięsa i przetworów świeżych, nie mrożonych wymagane jest dopuszczenie ich do spożycia przez lekarza weterynarii. Miejscem dostaw produktów żywnościowych jest stołówka. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, częściami, w oparciu o telefoniczne lub pisemne zamówienia z jednodniowym wyprzedzeniem, codziennie, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Transport, opakowania oraz produkty muszą spełniać wymogi HACCP Wykonawca w formularzu cenowym (dla określonego pakietu) poda ceny jednostkowe na poszczególne produkty żywnościowe oraz łączną wartość netto i brutto zamówienia dla całego pakietu. Rozliczenie z tytułu dostarczanych produktów żywnościowych będzie następować na podstawie faktur VAT, wystawianych przez Wykonawcę za okres 1 miesiąca faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z punktem 17 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca, którego oferta została wybrana na podstawie art. 147 ust. 1 Ustawy jest zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości ceny ofertowej brutto. - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku formach, jakie przewiduje art. 148 ust. 1 Ustawy. - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które wykonawca zamierza uiścić w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Przedszkola Nr 1 w Sobótce w BS Kąty Wrocławskie o/Sobótka na rachunek 98 95741015 2003 0200 1650 0101 z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – Dostawa artykułów spożywczych do Przedszkola Nr 1 w Sobótce - ul. Słoneczna 34 ul. Świdnicka 49 w 2019/2020 roku.” - Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są w projekcie umowy stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia - nie spełnia. - posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej dwie dostawy artykułów żywnościowych o wartości 40.000 zł każda. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, do oferty należy załączyć: 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy wg załącznika 2 do SIWZ (oryginał); 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania, oraz załączyć dokument potwierdzający, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg zał. nr 3a; 3) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami- spełniający warunek z pkt 5.1 wg załącznika nr 3b SIWZ; 4) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowa wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 5) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.) II. W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji: 6) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy, wg wzoru na załączniku nr 2 do SIWZ (Oryginał); 7) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 8) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 9) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 10) Zaparafowany i wypełniony projekt umowy- zał. nr.4 do SIWZ. (Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt II ) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument i dokumenty wystawione w kraju, w których ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, albo że uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert; 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymagana dla tych dokumentów. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawców. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną