Przetargi.pl
Organizacja szkolenia OSCE (Objective Structured Clinical Examination) dla jednego nauczyciela, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 50-367 Wrocław, Wybrzeże L.Pasteura
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 7841174 , fax. 71 7840045
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich
  Wybrzeże L.Pasteura 1
  50-367 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 7841174, fax. 71 7840045
  REGON: 00028898100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umed.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Organizacja szkolenia OSCE (Objective Structured Clinical Examination) dla jednego nauczyciela, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Organizacja szkolenia OSCE (Objective Structured Clini-cal Examination) dla jednego nauczyciela, w ramach projektu pn. „Rozwój dydaktyki w Centrum Symulacji Medycznej we Wrocławiu”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 2. Charakterystyka szkolenia. 1) Liczba osób: 1 nauczyciel. 2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 4 (cztero-) dniowy kurs, realizowany do końca września 2019 r. (dokładny termin do uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym); 3) Miejsce szkolenia: Polska. 3. Wykonawca musi zapewnić wyżywienie w trakcie każdego dnia zajęć (obiad i przerwy kawowe). 4. Wykonawca musi zapewnić pomieszczenie i sprzęt dydaktyczny. 5. Wykonawca zapewni noclegi dla instruktora (w przypadku szkolenia poza Wrocławiem). 6. Wykonawca po szkoleniu, wystawi nauczycielowi certyfikat/zaświadczenie o odbyciu szkolenia. 7. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać: 1) Formularz ofertowy (wzór – załącznik nr 1 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 2) Wykaz doświadczenia zawodowego instruktora (wzór – załącznik nr 2 do Siwz) – wypełniony przez Wykonawcę, 3) Oświadczenia wymienione w Rozdziale VII pkt. 1-4 niniejszej Siwz, 4) Zobowiązanie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 5 niniejszej Siwz – jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy – jeżeli dotyczy. Pełnomocnictwa winny być przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach