Przetargi.pl
Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby 57 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.

Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-080 Bydgoszcz, ul. A. Szwalbego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 212 343 , fax. 523 210 752
 • Data zamieszczenia: 2019-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego
  ul. A. Szwalbego 6
  85-080 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 212 343, fax. 523 210 752
  REGON: 27907700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby 57 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług poligraficznych dla potrzeb 57. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego organizowanego przez Filharmonię Pomorską w Bydgoszczy. 1.2. Szczegółowy opis zapotrzebowania na daną usługę poligraficzną został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykorzystaniu zamówienia (jeśli dotyczy); b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, c) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach